BACK

twitter web

✅ Web Tăng Follow Twitter | AN TOÀN, SIÊU NHANH TRONG 5 PHÚT, MỚI NHẤT 2022Hi xin chào các bạn chơi

TỐNG NGỌC ĐIỆP

Updated on Jan 14,2023

✅ Web Tăng Follow Twitter | AN TOÀN, SIÊU NHANH TRONG 5 PHÚT, MỚI NHẤT 2022

Hi xin chào các bạn chơi của mình mình,được chia sẻ rất nhiều những video liên,quan đến tăng Follow Facebook Tăng,Follow Tik Tok thì có nhiều bạn xem được,và các bạn hỏi là anh ơi Nhưng mà bây,giờ em trên cả Peter Thôi thì có cái nào,có thể tăng Follow Twitter không thì,nhân tiện đây hôm nay mình quay video,Chia sẻ với các tăng Follow Twitter chưa,các bạn và tăng được 500.000 Follow cho,nick của các bạn nhá và cái này các bạn,có thể làm trên điện thoại hay trên máy,tính đều được nữa mà và các bạn có thể,tăng cho người người Việt mọi người nước,ngoài Follow cho các bạn sẽ thì tùy Các,bạn chọn các bạn bún người nào thì cũng,được nhá Đây mình hướng dẫn các bạn có,thể tự làm được lúc nào các bạn thích là,các bạn có thể vào làm 5 phút là xong và,khi mà các bạn cần thì sẽ có người hỗ,trợ cho bạn từ 9 giờ sáng tất 9 giờ sáng,đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần,các bạn chỉ cần nhắn là nhân viên sẽ hỗ,trợ để chỉ huy hoàng làm từng bước từng,bước còn trong video ngày nay các bạn,xem thì mình sẽ chỉ các bạn đâu mà từng,bước từng bước để có làm được thì đây,các bạn như các bạn thấy là đây Cái nick,Twitter của Sơn Tùng rất nhiều người phụ,lâu Đúng không nhau lý tơ với những cái,tên của mình đi mới lập mới em gửi vào,lo bây giờ mình sẽ vào cái nick Twitter,của mình ok ok ok ok,nick chơi của mình nói chung là rất ít,thấy,ai Bây giờ mình sẽ tăng vào lâu cho nên,tên của mình thì để tăng Cola cho mấy,thứ tư của mình bây giờ chúng mình sẽ,vào Mở trang web Ở đây các bạn cũng vào,cái trang web mình sẽ để dưới đường link,mô tả khi mà các bạn làm thì các bạn có,thể bấm vào phần mô tả đấy có làm theo,Nếu mà họ xem xong video cho mà bấm vào,để các bạn làm đôi mình Đây là nick của,mình sẽ đang sót ra Bình hướng dẫn các,bạn thì bạn đã chia tài khoản Các bạn,bấm vào nút đăng ký ngay cho mình đã có,tài khoản như bấm ra nhập mình sẽ vào,tài khoản mà mình đã có tiền rồi,đây Các bạn thấy tài khoản mình đã nạp,hơn 98 triệu đã sử dụng hơn 93 triệu và,hiện tại số dư của mình hiện tại nay còn,là hơn 5 triệu thì chút nữa mình sẽ chỉ,các bạn những cách để các bạn có thể nạp,tiền 1 đến 2 phút là tiền vào tài khoản,như này để các bạn bạn như bây giờ mình,sẽ chỉ các bạn tăng bao lâu trước đâu mà,để a teacher chúng ta sẽ bấm vào dấu 3,gạch chắc là chúng là kéo xuống dưới ở,đây có anh nhìn thấy chữ tơ chưa Đây tơ,đây thì ngoài ra nó có cả Facebook,Instagram Tik Tok shopee telegram,YouTube các bạn làm dịch vụ nào cũng,được nha Tăng Follow tăng like tăng,comment tăng mắt livestream tăng xe bất,luận con vật mà Bây giờ tôi tơ mình của,wartune Sau đó mình bấm vào Follow,Twitter ở đây nó cũng có thể like,Twitter rồi Follow Twitter thì các bạn,lũy cho mình hai cái một là cái link cái,Linh Twitter của mình để càng tăng và,hai cái sự hay là cái shaver server của,người Việt và danh của nước ngoài Các,bạn mỗi server nào có bạn chọn xem cái,đó Bây giờ mình sẽ lấy Linh trước lấy,Linh thì chúng ta sẽ bật đây ơi để lấy,link chứng to thì,cháo chuột ai để Linh chúng ta thì các,bạn bấm vào dấu ba ba chấm nó dao rọc ở,Việt trên mà tay phải nha Rồi sau đó bấm,chứ sao chép chia sẻ chia sẻ chia sẻ ở,đây nó có chữ chép euler rồi Các bạn xem,sau đó các bạn dán anh,còn dám vào chữ profile ok chưa rồi như,thế này sau đó các bạn chọn một cái save,bất kỳ điều như sắp Ngoại các bạn muốn,xem ngoại hay sắc Việt là người Việt hay,người nước ngoài bao lâu toàn chọn và số,lượng nhiều các bạn muốn book 5.000,10.000 tỉnh các bạn nào tới đây được bao,nhiêu sai cái này nó cho tối đa 5.000,thôi,Thế à tối đa 5.000 một lần tối anh 5000,một lần như các bạn tối đa 5 ngày một,lần rồi sau đó con bú tiếp rồi cái,Server này cho là tối đa 500 ngàn một,lần nữa không ạ Mình sẽ up Server này mà,mình sẽ bụng luôn 200 đây rồi Ở đây các,bạn thấy giá tiền là 135,À đúng rồi 135 rất là 135đ một Follow và,135.000 đồng 1.000 bao lâu như các bạn,muốn 1.000 Floor thì cho thời hạn này nó,sẽ là 135.000 đâu ạ Có mình book Tầm,khoảng 200 thôi Ít thôi rồi Ở đây nó sẽ,27 nghìn Sau đó chúng ta ở đây các bạn,có thể bấm vào chữ giảm giá biết ơn Ừ,thì nó sẽ được giảm một chút giá một,phần trăm đâu ạ sau đó các bạn kiểm tra,lại đúng Linh này rồi Đúng cái server,này rồi chúng ta bấm chứ mua thì mua ở,mua,thấy tầm khoảng vài giây là hệ thống xử,lý xong và đưa lên hệ thống thì lúc này,nó trừ tiền là 15 triệu 129 các bạn lại,cái này nó trừ nó còn 5 triệu một trăm,nó trên 27 nhìn đúng không còn 5 triệu,102 sao nó có bạn qua và lịch sử để kiểm,tra cái sever mà mình đã mua cái gói,mình đã mua các bạn thấy em đi làm ít,đẹp tnd là cái nick Twitter của mình mua,cg3 này mua Follow Twitter cho nick này,để giảm giá này nó bắt đầu tìm cái số,bắt đầu một lúc nó chạy nó sẽ hiện lên,này ví dụ Các bạn đang có 1.000 Follow,nó sẽ một lúc nó sẽ hiện đây và số đã,chạy thì trong vòng 24 giờ nó sẽ chạy đủ,cho chúng ta thì đã chạy nó sẽ hiện đây,và số tiền bị trừ số tiền còn lại và số,lượng cũng như thời gian đâu ạ thì đó là,cách nó sẽ lên từ từ cho con cho nó an,toàn cho cái nick của chúng ta chứ không,phải bục phát nó lên mà mình sẽ ngoa

The above is a brief introduction to twitter web

Let's move on to the first section of twitter web

Let Tikstar's experts help you find the best TikTok product on your Shopify business!

Find Influencer (It's Free)
No difficulty
No complicated process
Find influencer
3.5K Ratings

WHY YOU SHOULD CHOOSE Tikstar

Tikstar has the world's largest selection of social media to choose from, and each social media has a large number of influencer, so you can choose influencer for ads or brand marketing without any hassle.

Elon Musk Releases the COVID Twitter Files & It's Worse Than You Thought | DM CLIPS | Rubin Report

Elon Musk Releases the COVID Twitter Files & It's Worse Than You Thought | DM CLIPS | Rubin Report

there is just more and more information,coming out on how the government,coordinated to silence people related to,covet so a journalist by the name of,David zweig he had a really long,extensive Twitter threat on on what's,going on here with the government and,big Tech I'm going to just read you,portions of it it was like a 30 tweet,long thread so we just picked some of,the highlights here the Twitter files,how Twitter rigged the covid debate here,we go by censoring info that was true,but inconvenient to US policy so here,are the highlights first by discrediting,doctors and other experts who disagreed,by suppressing ordinary users including,some sharing the CD scenes the cdc's own,data the United States government,pressured Twitter and other social media,platforms to elevate certain content and,suppress other content about covid-19 it,wasn't just Twitter the meetings with,the Trump White House were also attended,by Google Facebook Microsoft and others,so let's just be clear this was the,Trump White house do when the Biden,Administration took over one of their,first meeting requests with Twitter,Executives was on covid the focus was on,anti-vaxxer accounts especially Alex,Berenson in the summer of 2021 President,Biden said social media companies were,killing people for allowing vaccine,misinformation Berenson was suspended,hours after Biden's comments and kicked,off the platform the following month but,Twitter did suppress views many from,doctors and scientific experts that,conflicted with the official positions,of the White House as a result,legitimate findings and questions that,would have expanded the public debate,went missing inevitably dissent yet,legitimate content was labeled as,misinformation and the accounts of,doctors and others were suspended both,for tweeting opinions and demonstrably,true information,exhibit a Dr Martin koldorf an,epidemiologist at Harvard Medical School,tweeted views at odds with U.S Public,Health authorities and the American left,the political affiliation of nearly the,entire staff at Twitter No thinking that,everyone must be vaccinated is as,scientifically flawed as thinking that,nobody should coveted vaccines are,important for older high-risk people and,their caretakers those with prior,natural infection do not need it nor,children,internal emails show an intent to action,by a moderator saying koldorf's tweet,violated the company's covid-19,misinformation policy and claimed he,shared false information after Twitter,took action koldor's tweet was slapped,with a misleading label and all replies,and likes were shut off throttling the,tweet's ability to be seen and shared by,many people the ostensible core function,of the platform okay then of course what,you know the the post-mortem of this is,that Elon Musk eventually buys Twitter,Alex berensen is back on Twitter Dr,Robert Malone and Dr Peter McCullough,are back on Twitter uh he is,systematically right now Elon Musk,getting rid of the content moderation,teams at Twitter he fired a whole bunch,more people just this past weekend who,were in charge of silencing people but,the fact is you really just need to know,this guys it kind of sucks to know,because it puts us in one of those,dystopia Ian Schwarzenegger movies from,the 80s the government without question,was pressuring social media companies to,silence you

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of twitter web

Continue the next second section about twitter web

Twitter Authentication in .NET 6 ASP.NET Core Web Applications

Twitter Authentication in .NET 6 ASP.NET Core Web Applications

authentication and applications can be,tricky one benefit of oauth is the,ability to use third-party,authentication systems to authenticate,our users in this video we're going to,see how to allow our users to sign into,our web application using their Twitter,login,now if you don't know me my name is Tim,Corey it's my goal to make learning,c-sharp easier I do that by providing,videos here on YouTube multiple times,per week plus I host a weekly podcast I,also provide courses on c-sharp web,development and much more I am Tim,corey.com the profits from those sales,are what pays the free content here on,YouTube so everyone can have a great,education C sharp not just those who can,afford it,now in this video as of most of my,videos I'm going to create some source,code if I copy the source code use the,link in the description all right let's,go over to visual studio and let's,create a new project and I'm using uh,Visual Studio 2022 Community Edition is,the free version uh free from almost,every case and I am going to be,using.net6 for this let's create a web,app which is going to be a Razer Pages,application,so we're going to use Razer Pages recall,this our,Razer let's call this,off or Twitter off demo,and Twitter auth demo app,this will just use Razer pages,we could use API we could use Blazer all,those will work but we're going to use,razor Pages for this just to be a little,different remember that all of the web,project types inside of of.net,six are all based upon asp.net core that,means,that they really have the same stuff,behind the scenes they work the same way,so they have a the base core stuff in,asp.net core,so let's look at just razor Pages,because it's simple let's go with net,six we're going to change the,authentication type to individual,accounts,we will configure for https,no Docker and we're not going to use top,level statements,or I'm sorry we already use top level,statements we're not going to turn them,off so we'll leave that unchecked,we'll hit create,and what that's going to do is create,for us a web application that has a,little bit of authentication associated,with it so to show us off let's create a,new page,right create a new page razor page,inside Pages make an empty page and,we'll call this a secured page,all right and this is going to be our,secured page and we're just going to,have an H1 here that says,um secured page,paragraph,oops,there we go uh this is our secured page,you need to be logged in to see it,really simple right and then we come,over here to our secured,page.cshml.cs file,and over our class,we're going to say,authorize,and hit control dot to add the using for,microsoft.asp.core.authorization,and that will say that you have to be,authorized in order to view this page,so we're going to run this in just a,minute and if you don't if you're not,familiar with Razer Pages they're very,simple to use,they're basically individual Pages as a,server side language which means that,this c-sharp code that we just saw in,here this code will all get compiled and,built into an HTML page so for example,all these things that say at in front of,them that's all the Razer syntax and,that will get removed when it gets built,and sent to the client the client never,sees any c-sharp code all they see is,the completed compiled HTML and CSS code,and it's saying JavaScript it'll send,that to so each Razer page is kind of a,standalone page,now what we're going to see here is that,this page has the authorized attribute,which means you can't go there unless,you're logged in now doesn't matter who,you are we haven't dealt with claims or,roles or anything else we just said hey,I don't care who you are you have to be,logged in that's all you care about,so let's launch this before we do though,because this is using the identity,system there's a couple things I want to,tweak first of all in app settings.json,this is a connection string,and this connection string sets up for,us a connection to a database where our,authentication information will be,stored information about users and roles,and all the rest well by default we get,this generated database name so it's,going to store in local DB slash Ms,local DB if you go to SQL Server object,Explorer,we'll see we have local DB in here and,we have databases and there is a bunch,of databases in here which local DB is,basically just files that act like,databases for local development for,testing purposes now in the when you get,ready to publish this application you,would change where this points at but,this works great for development but,this is going to create a database,called asp.net Dash Twitter off demo,Dash and then this long guide,right here so this is the entire,database name that will create,that's probably a little too much so how,about,Twitter off demo,DB,now I just made that up,so it does say connection connect or,trusted connection equals true that,means it's going to use our whoever's,logged into this computer they have,admin access,okay so is Twitter

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of twitter web

Continue the next third section about twitter web

Omnichannel for Customer Service -web chat, Facebook, SMS, Twitter, Teams and VAs - Neil Parkhurst

Omnichannel for Customer Service -web chat, Facebook, SMS, Twitter, Teams and VAs - Neil Parkhurst

customer service customer service is,very much,linked up to your marketing efforts and,your sales efforts and actually one of,the scenarios i'm going to show,show you i am going to be using,omnichannel to generate a lead for,example,so it's often your um guys doing,customer service who are going to,generate,um new leads through the next best,actions or maybe actually your,contact center is all focused on um,outbound telesales calls and stuff but,before we get going i,bet better introduce myself uh my name,is neil parker's daraz has given me a,great introduction already,um you can see me there i'm the kind of,cuddly gray looking,one if you can work out which one that,is,um i'm microsoft mvp and certified,trainer i work a lot,in contact center space and omnichannel,and that kind of thing so that's why i'm,talking to you today,um please check out my blog there's a,lot of information,there about um omnichannel and these,kind of technologies as i'll mention,um as we progress so let's vote,i'm gonna make this demo heavy today so,there's not a lot of slides um,so there's not going to be a lot of,theory but it might be worthless just,considering,or the the use case as to where omni,channel fits in,and in terms of the business so,obviously it's contact center focused,now in these times of covert and stuff,you're talking about,something that's getting a more and more,important place,in the um organizations,i'm been working with one for example,that's got stores and those stores,have obviously been closed and therefore,they've had to rely,on um web chat and other other means,to engage with their customers through,the website and stuff and have had to,beef up those areas so,it's quite topical kind of subject at,the moment,now as i say i've got a lot of content,to go through today,i am confident i will not get through,everything that i'd like to cover,um unless res lets me ramble on for the,whole morning which i'm more than happy,to do,um but i have what i have given you,is um sorry there's a bit of background,noise it'll go away in a second,what i have given you is there's a link,there to my blog,if you go on my blog and have a look at,the omni channel section,there's kind of a collection of all the,blog posts i've been doing and there are,some videos on there to do with,setting up parts of omni channel and,stuff so if you'd like to dig deeper,there's some useful information in,on there for you hopefully,now just one bit of theory before we get,into,um actually demo and i'll keep coming,back to this concept so omnichannel,one of the key things in it really is,about,rooting the right conversations from the,right channels to the right agents,and we're going to see quite a,complicated setup of this hopefully,so i wanted to explain the concepts so,with omnichannel we have a number of,channels and i haven't even drawn them,all on there i kind of run out of space,so um these are the ones i've actually,got,set up today and and time permitting,will demo as many of these as i can,so we get lots of different channels,that our customers can engage with us on,through these channels,and each channel that is aligned to what,we call a work stream,now a work stream can have associated,with a set of conditions and routine,logic,and ultimately then that chat that's,coming in,from whatever channel will end up being,directed to a queue,and that queue is full of a number of,agents now this is where our capacity,model comes in,because what we do is we say well each,work stream is worth a number of points,so maybe a live web chat is 30 points,but maybe an sms that,has a slower um response rate expected,maybe that's only worth 10 points,each agent then depending on their skill,set or maybe the level of complexity of,queries we expect them to deal with,will have a capacity so that we can then,work out who's the best agent for these,conversations to go to so,who's got the most capacity but we can,also as we'll see,we can also add skills-based routing,onto that so,different agents have got different,skills and therefore,position them well to handle different,conversations,coming through on different work streams,from different maybe different pages on,your website,would need um a chat widget which,would be targeted agents with different,skills,maybe they were looking at one product,set or another and you want to make sure,i just lost sign there,thank you cheryl yes we have um so we,have lost sound,uh can anybody hear me there we can hear,you now thanks can you hear me again,yes we can thank you neil had you only,just lost it or do i need to recap,anything,um no he just literally just lost it,last few seconds oh okay,i've just had a notification i've got,bat network quality that's not about a,good omen is it let's hope,it's not going to cause many problems,right so,i'm going to get into um a demo and,we'll come back to this routine concept,in a second,and expand on on some of this in the,demo,so i'm going to try and cover as much as,i can the thr

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of twitter web

Continue the next fourth section about twitter web

Hot Tips Scripting on the Twitter Web UI

Hot Tips Scripting on the Twitter Web UI

alright here's a neat one um I got this,DM I got this DM all the time hey do you,have your hot tips these hot tips are,like little little tips that I tweet out,about web development I usually put a,flame emoji at the start and I just like,tweet them out and then they get lost,after like a couple of days and nobody,sees them ever again so what I thought I,would do is use a Twitter collection to,collect them all and the way that that,works is that if you like find the tweet,from when you originally tweeted it find,this little arrow drag it out that,didn't work,drag it in and then that's it and so I,was like ok well that's a lot I went and,downloaded in my Twitter archive which,is for some reason only gave me the last,twenty thousand tweets and I'm like,sixty-three thousand tweets which is,silly but it's it's enough that since I,started doing hot tips in 2015 so I,downloaded them all and it's a like a 70,Meg file two hundred and sixteen,thousand lines which is like props a vs,code for being able to scroll this this,216,000 wait no one to two million lines,of code maybe all of them are in here,anyways prophecy vs code for beach,handling this like a chat a champ like,if I were to just search for like,Hamilton look at look at how fast this,is feeis code is the best anyway so I,put those in a variable and exported it,from the variable then I created this,fine hotties dot J s which it will read,the tweets all of them and then it,filters them for ones that start with a,hot tip so like start this is the flame,emoji if I were looking in here you see,see this is the flame emoji so I want it,I want to find ones that start with that,and then I just pull the three pieces of,data that I need the actual tweet text,because I'm interested the URL because,that's what you need to add a tweet to a,collection here and then I sorted them,there weirdly not in order so I had to,sort them based on the time and I just,used a time stamp for that then I just,don't,them into this tips j/s and that's what,I get here which is however many lines,of code 1600 lines of code and I one,need to then loop over them add them to,the collection and as far as I can see,there's no API for doing this I didn't,look that hard but I thought like I'm,just gonna script it in my console so,that's what I'm gonna try to do and what,needs to happen as I need to copy the,tips j/s and I'll put it up here we'll,say Const to add is equal to oh I,spelled that wrong okay and then what we,do is we loop over the tweets oh I was,filtering them for starting with because,I wasn't doing that earlier that's not,needed in this case I'm just mapping,over it to get an array of each URL and,then I grab that input which is this,sucker and the button which is that via,query selector and then I am using four,of here this is a really good use case,for four of because if you need to do,something sequentially one after another,it's kind of hard to do that with I get,dot for each but four of will respect,awaiting inside of it so in my case I'm,just waiting one second and that seems,to work in a couple little tests that,I've done I'm sure I could check if it,got added but who cares one second it,works just fine I'll be able to add them,in a couple of minutes so sure try it,paste it in and unexpected identifier,what did I goof up to Adams already been,declared open because I did this this,should be called tweets and this just,tweets that map okay that works,got a refresh it one more time place it,in now to add is an array of 339 tweets,and I should be able to type go boom and,now it's going through each one,in Waiting a second and adding each one,over another I might hit some sort of,like spam rate I'm sure that's how,spammers work they just script the web,UI but I'm just gonna let this thing go,until it stops working and I'll just,leave it running for a second come back,once it's all done alright I had to go,somewhere so I just let it run and it,actually looks like it worked out so,pretty cool hopefully you enjoy that,catch in the next one

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of twitter web

Continue the next fifth section about twitter web

How To Make Twitter Login Form With HTML & CSS | Web Development Tutorial 2022

How To Make Twitter Login Form With HTML & CSS | Web Development Tutorial 2022

hello guys welcome back to my youtube,channel in today's tutorial we will,learn how to create this amazing login,page design,using on html and css this login page,designed for,twitter also when you go to twitter,login i will show you example of this,login page,so if you type twitter login,page you can see we have similar to our,own okay,so this is what we are building this is,the login page that we are going to,login from that will create using only,html and css,also you can see we have this similar,one to this one,you can see here we have the logo of the,twitter twitter logo also we have the,sign in with google and sign in with,apple or,you can just sign,phone email or username,also you have this don't have an account,and we have the sign up,also,so we'll create this login form using,only html and css so kindly before,starting this video kindly do subscribe,to our youtube channel and also share,with your fellow developers so without,wasting time let's start the video hello,guys welcome back again so here i have,created one folder called login form,inside this folder i have two,logo that is for apple and google,let's open this folder with our text,editor so i'm using visual studio code,so inside this folder we'll create one,file,called index,dot html,also i'm going to write the basic html,structure,i'm also going to give a title for our,tutorial for for this login form okay so,i'll say twitter,login form,and also we need to link our css so i'll,create another file called,style.css,and let me just remove this also we are,going to add,our link,we're going to link the css and html,by using this link tag,next i'm going to write i'm going to,create one div with a class container,inside this container we're going to add,another difficult,box and also we'll add another book,another class called box one,inside this div we'll add the i tag and,also for this one we'll give it a class,called,twitter okay,so simply i'm going to add an icon here,so i'll go to this website,called icons8.com,here we're going to search,twitter,and after this we need to find the,twitter logo so i'll choose this one,so not this one,let's just search again,so i'm going to choose this one,and simply i'm going to embed html,and i'm going to copy this,okay paste this fragment into actual so,i'm going to use this url,so let's come back to our text editor,i'm going to add the between the i tag,now simply we have added our logo,next we need to create is a button,inside this button i'll add img,and here i'm going to add my,first,image that is,apple now we're going to add google,google.com,google.png sorry,also we don't need this let's just,remove,and here i'm going to add a width of,19.,next i'm going to add a span tag,that says sign,sign in with,google,now let's save this,and go back to our folder,now let's simply open this in our,browser so simply double click it,now you can see we have our logo and,our sign in with google,next we need to add for we need to add,another button,so i'm going to,simply copy this button,and,simply duplicate it,and change the image,to apple,also i'm going to say sign in with,apple,next at the end of this div tag,we need to create a h5 tag,and here i'm going to say,or,and this way we create our input,validation okay,inputs i mean inputs,so next i'm going to create one d with a,class name box and i'll also add another,class called box2,inside this div i'm going to create a,form tag,so we don't need to add action because,we're not dealing with any php here,this idea i'm going to add my input and,the type is going to be,text also i'm going to change this one,to placeholder,we don't need to add id so just move id,that one and inside this placeholder i'm,going to add phone,we're going to add email,or we can say username,after this form tag we need to add a,button,for this button i'm going to give it a,class called,next,btn,also i'm going to say next,at the end of this give tag i'm going to,add a paragraph that says don't,have an,account don't have an account,so let's say like don't have an,account,and i'm going to add a,tag,that says and we'll add a text that says,sign sign up,so if you don't have an account you can,sign up okay,simply save your file,come back to the browser refresh it,now you can see we have our form but,this doesn't look,cool so we are going to add some styling,so by the way this is our twitter,sign-in sign-in page okay,so if you actually visit the twitter,sign up page you can if you try to log,in you'll see this same login form okay,so let's add some styling,simply before i do that we need to add,our next button here and for this button,i'll give it i'm going to add that text,that says forget password,okay,if you do if you log try to log in and,you don't forget your password,you can simply click this button,now let's add some styling,so i'll start with the body,for the body i'm going to add background,color,so you should be comma okay,so that's our background color next i'm,going to style my class containe

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of twitter web

Continue the next sixth section about twitter web

Web Scraping|Twitter Web Scraping Using Selenium in Python|Twitter Twits Scraping into Excel|Part-15

Web Scraping|Twitter Web Scraping Using Selenium in Python|Twitter Twits Scraping into Excel|Part-15

to scrap the tweets from,anybody,or any company right so in this,section we will try to capture you know,the user name handle timestamp what is,the post that he published then,what are the replies,then,retweets and the number of likes on that,particular,tweet okay once you are done with,fetching all these things further you,can utilize them all for sentiment,analysis any sort of you know if your,some sort of marketing campaign is,happening in your company if some sort,of political campaign is happening right,so you can use this data for this,sentiment analysis what the people think,about a particular topic you can utilize,this data okay so the main topic is how,to fetch the data okay let me show you,an example so for example here here i,have already written the code but don't,worry i'm not going to show you this,only i will also show you how to,do this thing right so when you execute,this particular patch this will simply,open the login page of the twitter,account and after that what you're gonna,do is you're gonna try logging in into,that particular account so for that i,have for the dispatch written over here,so i will execute them all over here and,when you come back just right over here,so see this is what gonna happen so here,it will it entered the username,and then it is entering the password,it is done with entering the password as,well,now it will search for elon musk,which,and,then it will go to the people tab,right and once it is on people tab then,further it will reach to the elon mask,profile and then it will scroll down,and look for the widths,and fetch the,specified items,once that is done once it is done with,fetching all the required i have given,specific frequency so once it is done,with fetching that it will just put them,all into excel and once you get it into,excel further you can utilize that you,can put that into sql this is just a,small piece of data which i have tried,to extract because if i fetch long it,will take longer time okay so just to,keep it specific so this kind of data,you're gonna get and further you can,utilize that into your analysis now,let's go ahead and try to do all this,thing once again i'll just put it into,the normal mode and let's come back over,here so this particular task we are,going to achieve in five,main segment those five simple steps so,first step which comes over here is,importing the dependencies then set up,the locking page then search for the,item then,once you're done with the fetching the,item for one tweet you can automate that,and once that is automated you need to,export that into excel these are all the,items or list which we gonna create over,here right so i have just keep that for,the reference,so now setting up driver is something,which i have explained,many times so i will simply copy this,and i will put it over here i'm not,going to waste any time on that,all right otherwise the video will be,very longer now i would request you,please pay,attention to all these libraries and,make sure that you import all these,things,to set up the chrome driver i have,covered in the first video of selenium,series you can check that out okay now,once i am done with this what i'll do is,i'll just select this all and i will run,this,once i run this what next gonna happen,is it gonna give me the,login page right over here,once i get the login page the next part,is to,reach to this particular search box,sorry name box,so for that you saw i right clicked into,that and clicked on inspect i will show,it again but for now let's just proceed,once you are here you can just click on,this arrow and hover on this once you do,this here is what you get,it indicates that this is the particular,segment which is,representing to the search box so i can,pick any of the locator from here,for example i am just going to take this,particular locator where name equals to,text and this is residing under input,tag,so let's try to write the x path over,here if it is selecting the same right,so the html tag was input and inside,that,the attribute which i have to use is,name,and that has text,let's try to see yeah this is selecting,it right so we are done with making our,uh making the selection tag for,you know username variable,or field maybe you can say right so once,we launch the,page it usually takes some time to load,that so for that i will just give it,three second,then here i will just create a box which,is called username and inside that what,i will do is,driver,find element,and in that we will do finding using,by xpath,oops,xpath and in that i will put this,particular expert this is the path which,which is checked okay,now once you select the username then,the next thing which comes is,sending the value inside that okay that,means you need to put your username,inside that the login username okay so,my login username is gonna be this,this particular item learn area dot bot,i would request you not to try logging,in using this,once we are done with this the next,thing which comes

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of twitter web

Continue the next seventh section about twitter web

Twitter Analysis Using Deep Learning. Web Platform

Twitter Analysis Using Deep Learning. Web Platform

hello guys i'm continuing to develop,social model,for quantitative training,so you know we have too many some news,from twitter from google,and you need to understand this data we,need to do some processing this data,and,in the previous previous videos,i'll show you,how to develop artificial intelligence,model to analyze state of data it's,called like summarization model,in this case,i take,2 000 tweets and it puts this piece into,a,neural network and,i get some summarization of this tweet,so i implement these ideas for this,platform,and where is you need to click here and,you see we have news and i twitter,in this case we have,news from google this is uh,news uh the top news sorry about bitcoin,and this one is a twitter news,and this is summarization from the tweet,and we could get,last 10 weeks or last 50 tweets,or last 100 bits,depend situation and we could analyze,what is the main,news from social media,as well is very important,and i would like to show you how to we,could,persist in this data for example you,could click on this,twitter data and we could get,data from,uh stream twitter this is all stream,twitter data and you see we have,multiple of twitter data,and,i tried to,make some,structure for this twitter data and this,bubble chart we have a sentiment to,analyze some opinion and topic what is,the topic,and,we could select,different,number of top words,but for our case,for example,let's looks on the noise of this twitter,data,and we could,managed,some this structure,okay and,what is the main for example,you could click on this,some,word please let's,let's click on the and,this is this is,uh twitter about reward for example,legacy on the,participants,or about this one about this one and you,could analyze as well,but for,for this we could click on the stop,and let's,see in detail,what is this data,for example uh you could make,less noises,understand what is the data what is the,error drop popular,and what what is mean,this one,or what is mean,so,another,clusters okay,and you could manage,using this volume,and we get,some structure of this feature,and the main the main ideas is if you,use for example,not stream or twitter,and we need,a,twitter,artificial intelligence,it looks what what i developed in the,previous last days,it means,all this data from neural network and we,could analyze,what is new,what is mean,while they,indicate september or what is bitcoin,and you could analyze,ideas from twitter we could do some,filter,data from uh market noise and using this,new stores we could find some very good,ideas,and understand uh,market more deeply let's analyze for,example data for the last,50 twitter and you see,we have,extreme,why why,it's very interesting why september,indicates,twitter yeah bitcoin project,security,data,tourism,current current situation,okay they,market discuss about current situation,and we could analyze and do some,structures with data let's analyze,last 100 uh,twitter data from artificial,intelligence this data,generated by a,neural network let's do it,it would be a multiplier of data,okay it's very interesting,we have,uh some very,it means big,this,word,very often,happens in twitter and you could analyze,this one,okay,so you could use this tools or to,analyze,social media to understand,market ideas,what what is mean for the,available,okay this one okay we could analyze this,one,this is the same you could analyze,google google news,for example,we have,president,of russian federation for example or,ukraine,bitcoin,and you could analyze all these data,investors,russian investors this is a code topic,on the current moment,and you could use it,maybe,when we have,some tools,to make structure of this data,we could generate some good investment,ideas for today,so guys,use these tools,and if you like this video please,subscribe on my youtube channel and see,you next time

Congratulation! You bave finally finished reading twitter web and believe you bave enougb understending twitter web

Come on and read the rest of the article!