Kẻ Làm Người Chịu - Tập 10 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam

cách đây Chừng 10 bữa nửa tháng này,có đứa nào thế lính trạm đem thơ lại đây,hay không,Mày nhớ cho nó coi,tụi con toàn ở dưới bếp nên không thấy,gì hết,chưa có hôm trước con đứng ngoài cổng,linh cảm có đưa con một cái Thơ,rồi bay đưa cho ai dạ con đem vô nhà lúc,đó cậu xã đi khỏi còn bà thì mắt nghĩ,con đưa cho cô Hai,lúc đó cô đương ngồi đưa võng tôi đưa,cho cô cô quên rồi sao,nhưng mà chuyện đó lâu rồi đâu có chừng,Mới mười mấy bữa rày đi mà,chuyện là như vậy,và chúc các em nói thơ đề gửi ai không,anh lính trạm nói là gửi cho bà cả,tôi nhớ rồi,hôm trước cha thằng Nhân đi khỏi,chú Hưng có đưa cho tôi một lá thư rồi,tính để cha thằng Nhơn về sẽ bị ông độc,coi thơ của ai gửi mà không ra tôi quên,lại coi lá thư đó tôi để ở đâu,lấy đem ra đây mau Đang đọc nghe coi,bỏ trong tủ thì còn đó chứ ai vô đây mà,lấy,Bao đây nè Mà rõ ràng Ai Đã xem rồi,Đù má mấy tháng nay con mang chứng bệnh,không thể trị được là chứng bệnh ho lao,bệnh đã nặng lắm rồi nên sự sống của con,chắc chẳng còn bao lâu nữa,Vợ con cũng đã chết rồi,nữa,là đứa không kể Ơn Sinh Thành làm cho ma,buồn Mai giận sau đây,Hiện nay nó được 6 tháng,Nếu máy nhìn nhận nó là một phần máu,thịt của má hoặc là dấu tích của dòng họ,lý thì mãi cho người lên đem nó về mà,nuôi dưỡng,cơ thể con chết rồi thì nó sẽ trở nên,một đứa vô gia đình vô thân tộc,Con cúi đầu dính biệt má tôi Xanh Thành,chín để kiếp sau con sẽ đền đáp Sài Gòn,ngày 6 tháng 9,lý như thật,ở phố phía sau rạp hát này cao tại bà,Chiểu,mày sẽ đi vô trong làm việc đi,rõ ràng vợ chồng mày thỏa hiệp với nhau,để mà giết em mày ngày thằng thật nhắc,vợ nó về chị cải vận đuổi nó vợ chồng,mày không được một lời can gián nó giết,hơn nó nói như vậy mày vợ chồng,ăn ở dưới bay thì cũng nặng quá,tao hiểu hết,Tao hứa chắc như mày tao sẽ cạn được Mày,kiếm cho được con của thằng đó,Sẵn đây tao nói luôn với vợ chồng mày,nhưng tôi không thể nhận quân này làm,con cháu của mình,không coi tụi bay là cháu ruột của tao,nữa,tao không chỉ cắt từng ruột thịt mà còn,quyết chí tìm lại con thằng ba và đem nó,về đây để dành mặc âm mưu bỉ ổi của bọn,mày,không để cho lòng dạ xấu xa của tụi mày,còn cơ hội,tao cũng tin cho Phật sẽ có mắt để thay,tao trừng phạt của mày,không biết gì hết,tôi không thể gì ghét cha mẹ nó mà ghét,lấy nó được,tôi vẫn thương và coi nó là con cháu,trong nhà thôi,cậu nó nóng giận,tôi,không phải muốn làm chuyện xấu hại người,là làm rồi tưởng người ta không biết,bà về đó hả Đi bộ hay sao vậy cần xịt,máu có chút Hưng đốt đuốc đưa tôi về,bầu trời tối lắm hả Đâu Bữa nay 14 trăng,sáng lắm nhưng thằng xã có bị chua hơn,đốt đuốc đưa tôi về,nóng giận quá mà sinh bệnh tụi nó xấu,thì mình ráng mà khuyên giải để chúng nó,quay lại,cho biết làm sao được,không tụi nó không còn đường quay lại,đâu,vợ chồng con hai cũng thật đáng trách,nhưng,bây giờ nếu mà bêu xấu hắc Hữu tụi nó,thì càng khiến cho chị cả buồn lòng hơn,chú có ích gì đâu,chỉ mình dốc sức tìm cho được con thằng,Ba đem về,thì chắc vợ chồng nó Dưới suối vàng cũng,yên lòng mà chị cả cũng đỡ khổ hơn ông ạ,chắc chắn tôi phải tìm cho được,còn vợ chồng con hai chúng làm ác thì cứ,để cho trời phật trừng phạt chứ mình,đừng có dán thêm vô nữa,trời phật nào mà tha cho nó được tôi an,nhưng làm thì quá chịu đỡ Mai việc Cha,Mẹ xấu mà trời Phạt ngay cho thằng Sửu,thì tội nghiệp nó,không chịu không chịu hả hôm nào,có thể ăn chóng lớn nha con,con nhỏ này coi bộ Nó mến tay mến Trường,anh chị quá dạ,mình cho nó ăn chậm rồi nó có còn bú sữa,nữa không chị,cho bú chứ cân nó lắm mà,chừng nào vợ tôi hết sữa thôi ông hay,quá,không được cho nó bú thêm ít tháng nữa,thôi rồi mình cho nó ăn chậm từ từ mình,cai sữa cho nó bú hoài lớn lên,có sao đâu con gái mà phải dọn dẹp,Thưa thầy tôi xin phép gặp thầy thưa,chuyện một lát mà chạy rồi Dạ,có việc gì thì cứ nói đi,Thưa thầy chỉ còn độ hơn một tuần nữa là,nghỉ hè tôi muốn xin thầy năm sau cho,tôi đăng ký thêm vài dại còn thêm ít hay,thêm nhiều là do định liệu của thầy Vậy,à Tôi cũng đang định tìm thêm giáo sư để,thay chỗ của anh như thật và sắp tới là,chỗ của giáo sư dân giáo sư dân đang dạy,sao lại phải tìm người thay thế,có bà mẹ già ở dưới quê nên nguyện vọng,muốn trở về đó dạy để gần mẹ lúc cuối,đời,nghe nói là anh chỉ còn một mẹ già và,một đứa em Sao anh không rước họ lên đây,mà ở thầy dân có thưa chuyện thầy nói,đứa em thì không sao nhưng bà mẹ thì,nhất quyết con cái phải theo cha mẹ,đầu tư không chịu liều chỗ cũ Bởi vậy,thì dân Chắc phải nghỉ rồi,quan niệm gia đình sao mà còn cứng nhắc,quá,chúng ta tiếp thu văn hóa âu tây nên mới,nghĩ như vậy,giáo sư Dân dạy cùng một môn với thầy,nên rất tiện để thầy thay thế cho thầy,ấy Nếu được như vậy tôi sẽ không tìm,thêm người nữa,vậy thì tốt quá Cảm ơn thầy,còn chỗ của anh như thật một tuần thêm 6,tiết nữa anh muốn nhận thức,thuốc thì với thầy tôi đang có việc cần,một số tiền kha khá nên muốn xin giải,thêm càng nhiều giờ càng tốt,nhưng không biết trường lên lịch dạy có,bị trùng tiết hay không Không lo đâu,thầy đã nói vậy thì tôi sẽ chú ý mà định,liệu cho thầy sắp xếp được dạy,thì tốt quá cảm ơn thầy,ch

The above is a brief introduction to wap tiktok

Let's move on to the first section of wap tiktok

Proof That All Women Have Sold Their WAP! 👀

Proof That All Women Have Sold Their WAP! 👀

got to get to this next topic but yo if,y'all watching if y'all if y'all think,Nelly is toxic put a one in the chat man,because I don't know I need that I need,to see the results,when you demand it and if something,happens to me I want my man to know,where I'm at so he could pull up okay,yeah y'all trying to put me on but I'm,talking about,let me have your location,let me get to this next topic um y'all,familiar with uh tsukihana yeah yeah she,had a she had a post on Twitter where,she said that all females done sold, before she said if y'all know if,y'all didn't sell it's because,y'all don't have good like oh,that's the out of that what's your,thoughts about that tweet a lot of women,was retweeting it and yes yeah yes,or so before,to get money out of that I feel the the,only man I've been sexually involved,with is the people who I'm in,relationships with and I haven't been in,a lot I'm not looking for them to give,me money after that it's a it's not,like filming you having sex with,somebody it's it's not even like a,bonding activity it's just something,that y'all do y'all in a relationship,y'all have sex I'm not expecting money,out of that oh yeah no you,could definitely tell the women who's,doing it who's not yeah and it's like,you could definitely tell I feel like,you can tell because like come on I'm,not taking nothing away from them but if,they be having they be all put together,like,to a woman has all put together to be,celebrated I put together like you feel,me they get their bodies done that's,what most women want to do you feel me,buy material stuff everybody got anybody,done these days now you can just tell,them bro,they want like women that's something,yesterday together it's just huh,yesterday's pricing today's price is,what you're saying once they get their,body done oh I mean new bodies,and usually that's not the case but but,it doesn't always have to be I think you,know we had this conversation before it,doesn't always have to be direct like a,man's yo 500. oh my God like God paid,for anyway that's what I'm saying,guys,that was the point I was thinking of,articulating my head because me and my,friends a group of guys who's talking,about this and they were like men pay,for regardless if you take a girl,out on a date whether you have the,intention of or not you're still,paying for technically but my,thing is it's the way that she's saying,it is that's what's kind of that's why I,was a little conflicted about it because,technically and technically that's,probably what you mean guys pay for, yeah,if you're selling has a different,connotation to it it's a different,connotation when you say oh you're,selling your because it's a thing,called prostitution where women are,actually selling their I'm not a,prostitute I'm not selling my to,anybody I'm not giving nobody anything,I'm not getting paid for any sexual,intercourse for anyone anything but my,thing is in technicality guys do pay for,they're not they're not paying for a, then that makes you the processor,I'm trying to say like guys they would,take a girl out,like do the most just again,you're considering like that I'm selling,yourself,you're saying that God if that's,considered painful then a lot of,women are prostitutes out here that's,what I'm saying that's what I'm saying I,don't know how to,it's the connotation behind it like,selling the selling part that,that's like triggering because it's like,there are actually I mean I mean so,women women would say oh um I'm not I'm,not just going to sleep with a guy about,he got at least take me to dinner first,if he take you to dinner that's how much,the was worth that dinner yeah if,he if he has sex with you after yeah,but my thing is it's only paying for, if that's the only intention for,this guy took you out yeah,and they you feel me it's no they're not,getting the cut to the cookie jar after,the date I don't give a yeah like,how many days though huh how many days,how many dicks what how many dates they,got tickets,20 dates,um,I don't I really don't know there's,really not a timeline on it it just,depends on who you are as a person and,how close,it's the bond I don't care about a date,you could take me to McDonald's,that's a date I really don't,yeah no a date to me it's not something,as long as I'm spending time with you,that's a date to me a date is priceless,you don't have to spend money on me,that's very genuine like I I don't like,that materialistic child like oh babe,let's get ready and go to Ruth Chris all,right that's cute that's cool we could,do that every once in a while but if you,tell me to come over let's put on a,movie and get order pieces yeah that's a,date,over anything if it's just to take a nap,together yeah I'll take it it's funny,but will you say take a nap together yes,yesterday a lot of sleep so like I I,like that every day,I think it's more of like quality time,it's quality like it's the time and the,energy you put into the first,I'm highly capable of chilling with a,guy without

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of wap tiktok

Continue the next second section about wap tiktok

WAP DANCE CHALLENGE/UTOT TRENDING/TIKTOK

WAP DANCE CHALLENGE/UTOT TRENDING/TIKTOK

japan met makeup weg lag in het,en dan maar echt een boel en kokkie,later pad,japan that make it at,mag geld en dan smaaktest ons op die,later plat,beste boer jacob van that make it echt,om,mag je dat en dan maat en fokkie,later plat beste boel bij cool japan,that make it after market,en dan maat en fokkie,later plat mes een boel bij cook that,make it fm,mag geld en dan maat en fokkie,later plat mes tombeau de couperin,van dit staat met kids on why not ik mag,je dat en dan maar soms met een ik er,mag geld en dan maat en fokkie,later plat met een boel makeup met,makeup,vanaf geld en dan maar echt om,en fokkie later plat net een boel bij,coupe gaat net nee,mag geld en dan maar echt om,en later plat nee nee nee ik mag,geld en dat maakt amok,later plat nee nee ga nou net,ik echt een mafketel,en dan maar echt een doel en foxy,later glad net een boel bij cook that ik,mag geld en dan maar echt een aanpak die,later plat nee nee kom net hit f,mag geld en dat maakt echt een aanpak,die later plat met een boer,nee kom dan met mac het ervan,mark en het en dan maakt echt een boek,en fokkie later plat nee nee kom nou net,nu ik mag geld en dan maar echt om,en later plat nee nee ga van de,ik mag je dat en dan maat en fokkie,laat plat net zo cool

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of wap tiktok

Continue the next third section about wap tiktok

WAP TUTORIAL (EASY) | CARDI B | TIK TOK DANCE

WAP TUTORIAL (EASY) | CARDI B | TIK TOK DANCE

hey guys and welcome back to learn how,to dance where you find step by step,tutorial of the most popular dances,tic toc dances fortnite dances and other,awesome dances,so today we're going to do a dance,tutorial of another viral dance,and that is the rock tic toc dance that,was created by,ryan especially,a big thanks to brian for creating this,awesome dance i'm a big fan of his work,so if you don't know him,go check out his stuff and brian has,actually already made a tutorial of this,dance,so if you haven't watched it yet go,check it out this tutorial my tutorial,is only meant for the ones that are,still struggling,after having watched this tutorial,alright also i can do a split so i will,show you guys other things you can do,instead and as always,thank you guys so much for all the,requests and thank you,walking for being the first one to,request it okay so i'm gonna break this,dance into four minute sections,and for each section i'll do i'm just,gonna show you what we're about to learn,and then i'm gonna do a breakdown and,then we're gonna practice a few times,so the first section i'm going to call,the kick the drop toward torture,so let me just show you it's the kick,the drop and let's work let's work it's,working,hey guys i just want to remind you that,you can change the youtube speed,settings down below if you think i'm,going too fast,or too slow all right now let me break,it down for you,so the first step is the kick we want to,do a prep by taking a small step with,our right leg,here to the front before before we say,bend,yeah notice how i lift up my left leg,and then i say,kick right all right let me show you,from the side,yes what i'm doing is i'm taking a step,with my right,then okay so let me just show you one,more time,so right leg says prep,bend and kick and then right after the,kick,your arms are gonna go here open,and then this post i don't know what,this is a diva pose,whole thing two handbags and then at the,same time you wanna do,squat down yeah,i'm just gonna show you from the side so,right after that kick,your arms are going to go whoop and at,the same time you want to go drop,into the squatting motion and notice how,my knees are not like this,yeah try to open up as much as you can,yeah so again right at the kick,arms go whoop okay so from here we want,to go,into the twerking position yeah so you,turn to your left side throw yourself,down like that,notice how my knees have been my butt is,a bit up,and then you want to do this twerking,motion now obviously i'm not a twerking,expert,uh but i'm just gonna show you what i do,right so i'm just gonna show you,standing up yeah so what i do is i'm,throwing my butt back,and in order for this to work i can't,really be,straight have straight legs here i need,to bend a bit whoop,to be able to arch my back also a bit,yeah,ah yes my hip,just need to do this like that so back,up up up now you can either do this or,just,fake something i can also show you how,to do,this yeah so basically you just,turn your knees into the front back,back or side to side if you look from,here now as to how many you need to do,like the easy version is just to go one,two,three or you can just keep shaking it,if you want yeah i'll see you okay so,from the tip to the top,is gonna be and kick,and diva and,now the timing goes now from the,top make it drop that's so,quick that's the way all right time to,practice,we're gonna take it slow i'm gonna count,to eight and then we're gonna start all,right,so i'm gonna go five six seven eight now,from the kick,five six seven,eight now from the fifth,make it drop that's so,wet that's the way let's try that a bit,faster,five six seven,eight now from the top,five six seven eight,now from the top make it drop that's so,sweet,that's so weird all right moving on to,the next minute section,and that i'm gonna call sea lion lie,down,and knock knock knock so let me just,show you what we're about to learn,so right the end of the minute section,one here,we go sea lion lie down and,knock knock knock now this version is a,bit different than brian's because brian,has these,extra steps where you go up back before,he goes down,and then do this part because i mean,this version is more beginner friendly,you have more time,to feel yourself be more sexy whatever,the camera,whatever you want okay so let me break,it down for you so,right at the working part here,what i do is i jump down into this sea,lion position,yeah but you can also slide down to it i,guess you have enough time,yeah so like that my right leg is bent,here,going on my right side and then the left,is straight,yeah and then from here you just wanna,lie down,and then you do this knock knock knock,three times,and you can either do just tip his hip,or you can do,like more extra include your whole body,lift,a bit more up if you want all right so,let me show you from another view,so from here this is the forking part,yeah you want to say,sea lion and then you want to go lie,down,and then you go knock

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of wap tiktok

Continue the next fourth section about wap tiktok

#WAP funny fake mom Karen tiktok compilation

#WAP funny fake mom Karen tiktok compilation

be,oh,my name is,suddenly you call my name and i lose my,brain and i float up to the moon,is,today something really sad happened i,guess he had a big accident,for a funeral,vacation to japan on my way there,we,mason being silly dance great,naughty mason mason made friends,possibly,dance break again costume party,little amy is getting baptized,like i'm messing with this

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of wap tiktok

Continue the next fifth section about wap tiktok

Kelly Reacts To Lisa Rinna's 'WAP' TikTok Dance

Kelly Reacts To Lisa Rinna's 'WAP' TikTok Dance

- Hey, I'm hanging with Rainn Wilson,on Skype, give it up! (crowd claps and cheers),You now, my next guest from "Days of Our Lives,","Melrose Place" and "The Real Housewives of Beverly Hills.",Since then, she's become a successful entrepreneur whose,beauty line launches November 30th.,It's called Rinna Beauty.,Please welcome Lisa Rinna, everybody! (claps),(crowd claps and cheers) (mellow, resonant music),- Thank you, what's up?,Hello, everybody!,Oh my gosh, this is so fun.,Hi, Rainn! (laughs),- Have y'all met before?,- Hi, Lisa.,- I don't think we've ever met, have we?,I don't think so. - Oh, we have.,- We have, when?,- We have, on some red carpet.,Yeah, on some red carpet, I think you interviewed me once.,- Oh yes, yes!,- I remember meeting you.,- Yes, yes. - And being struck,by your magnificence.,- Oh my God. - It was an honor.,- How sweet is that?,- I'm struck by your outfit right now.,Those pants are fiy-ah!,- These pants are fabulous.,I've been waiting to be able to wear them,,so I'm so glad (laughs),that I could debut them on "The Kelly Clarkson Show"!,- You're like, "I've been stuck in sweats in my house.",- Come on, are we not excited?,And look, we both have silver hoops.,- We do.,Actually, I didn't even know.,Candace put them in, but yes, they're silver. (laughs),- They're silver, Kelly. (laughs),- So wait, Rainn and I were just talking,about impulsive online purchases.,- Ugh. - So have you ever fallen,or did you fall into the trap during quarantine?,And have you ever thought about purchasing,a human brain replica? (crowd laughs),(laughing) - Well,,actually, no, I've never.,Is that your human brain?,- And he's petting it! - Okay.,Well-- - Rainn's wife,is now my favorite human on the planet.,- So that was a gift from your wife?,- Yes! - Wow.,- No no, that's a gift from him,to her. - This was for my wife.,- Oh, that's for your wife! - Yeah, it's from him to her.,- God bless your wife. (laughing),- No, she asked for it. - Shut up.,- She was like, "Man, I want a brain.",And I was like, "This is the greatest wife.",You have the greatest wife.,She's my favorite human. - Wow.,- I am telling you I got treated very special,for giving her this gift. - Yeah you did! (claps),- Wow. - Very special.,- Okay, I'm really impressed.,- (laughs) Extra snuggles.,- I love that, but I don't want a brain.,No, I definitely don't. - Okay, okay.,- Of course, I've had many impulse purchases.,Of course. - Yeah.,- During COVID, I bought a print, two prints of pills.,So-- - What?,- Yes, I know it sounds crazy.,They are literal, it's a pill,and Kylie Jenner has them on her wall.,I saw a picture and I thought,,"Well, that's kind of fabulous.",On our show, "The Real Housewives of Beverly Hills,",I debuted my pill bag.,I carry a pill bag and I always have in a Ziploc bag,since I've had kids, just so I have--,- My sister does that, she's like a walking pharmacy, just,in case something happens. - I am a walking pharmacy.,Yes! - Yeah.,- Exactly, so I thought it might be cute to have pills,on our wall in our movie room.,(laughs) Right?,Doesn't everybody want pills,on their wall in their movie room?,I don't know.,- I think it's awesome. - I do too.,- That's a great impulsive buy.,It's not as cool as the brain.,I'm gonna give you points, Dwight. (laughs),- Yeah, it's certainly different than--,- Oh my God, I just called you Dwight.,That really just happened. (laughs),(crowd laughs),- I wanna know about your movie room.,- It's not that special, actually.,You just build it, you just get a big, huge couch,,you know, 'cause I have teenagers.,So we got this big, big, big, huge couch,that literally 10 people could be on, 12.,And then you get a big, huge TV, the biggest TV you can buy.,- Yeah, and movie room, boom.,- And you have dark shades, and I have a popcorn machine,and I have candy. - And pills.,- And pills, and that's all you need.,(laughing) It's really not that hard.,- You're like, "I did it overnight.",So wait, speaking of online, did you get,into the TikTok dances, like the challenges?,- What do you think? (laughs),- I feel like you would,nail it. - I did.,Well, no, I tend to do my own thing 'cause they're hard!,- Yeah, I tried to do one thing that the show tried,to get me to do, that Normani did.,- Hard. - And I was like first of all,,I should never do anything that Normani tries,,ever. - Well, none of us should,,by the way. - Yeah,,it was like bouncing a basketball.,It had to land on my butt, I'm like "What?",(stammers) I didn't know, I don't know,,but yeah, what did you do?,- Well, my girls talked me into doing,that Megan Thee Stallion dance that everybody did.,- I don't know that one.,- What's it called again, what's the song called?,You guys know what I'm talking about.,- (gasps) Wait, is that you?,Oh God, you better get it, you better get it.,- (laughs) Yeah, that's me. (crowd exclaims),Somebody sent me those tambourines, those are cool,,actually. - Those are cool.,You know-- - Oh God. (laughs),(crowd cheers) - Okay, first of al

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of wap tiktok

Continue the next sixth section about wap tiktok

Full WAP Mashup Tiktok Dance Tutorial (ALL IN ONE VIDEO) | Step by Step Tutorial

Full WAP Mashup Tiktok Dance Tutorial (ALL IN ONE VIDEO) | Step by Step Tutorial

in this video we're gonna be doing this,hey everyone welcome back to the channel,alright so in the last we're going to be,doing with the music again,so make sure that you watch this video,till the end and if you want to be,tick-tock famous by doing tick tock,dances,please consider subscribing to the,channel because this channel will really,help you to do that and thank you so,much for requesting now set your phone,aside without further ado let's quickly,bump into the tutorial,alright so first thing first as you all,know in the start we have this step,like most of the people are getting,confused on this step let's deeply,understand the step by body first,and the hands we're gonna be doing it in,a while alright so in our body we need,to keep our right leg on the toe first,with that we need to bend our hips,slightly to our left side then we need,to take our left heel,up and we gotta move our hip to the,right all right so we go,one and two make sure that you're,stopping your leg,on your toe itself don't bend your toe,we're not going to complete this way we,will be stopping by keeping our left leg,on our toe,all right now let's see what hands are,doing so first we need to cross over,right hand,and then as soon as your right hand goes,down your left hand should come on to,your neck like you're checking if,something went inside your shirt and,with that hand we gotta bend over head,also or if you don't want to it's up to,you,so this is only the hands which i am,showing you right now,all right let's practice that on the,count we go five six,seven eight go one and two when your,left is going on your neck i want you,guys to keep your right straight like,this,it will just help your trip talk to look,more good i don't know yeah now let's,practice by combining head body hands,together,we go five six seven and eight go,with it one and change your sway,two make sense little more first figure,five six,seven eight go with it one and,two making sense let's go forward after,doing one and,two let's learn the legs first here we,just need to change our heels i mean not,that heels but we need to keep our left,heel down and right heel up,and then again we're gonna come back to,the left heel make sense,so if i do only the legs it's one two,and with that,i want you guys to take your chest out,also for that you just need to take a,deep breath so that your chest will come,out automatically,cool now let's learn the hands so your,hands will be just showing the,ex i mean not ex-boyfriend and with that,we need to take our chest out too,then your hands will be down like this,make sense right now let's combine all,of those together from the start so we,did one,two then we go,three chest out and,four make sense once again we go five,six seven eight we did one,two three,four make sense a little more first we,go five six seven,eight we get one two three,and four perfect let's go forward after,doing three four,let's learn the legs first so here we,will be having three beats we need to,leave,two beats and on the third we need to,get on to our toes make sense,and with the hands we need to cross over,hands and touch the shoulders then open,and touch,then with your hands push something down,and in the last your hands will be,coming up to the shoulders,alright now let's combine everything so,we go one,two then push something down on your,toes,then we go down make sense,little more five speaker five six seven,eight we go,cross open and push and up make sense,let's go forward after doing one and two,and your right hand will be,punching straight like you're taking,something,and you're throwing it into your back,but your left will be coming out,or you can say you're slapping someone,while doing this i was thinking about my,enemies,so yeah and with that we need to look,back with overhead and with the head it,will look like this,and i want you guys to turn your body to,your left side,all right so it's one and two then we'll,come back,and we'll touch our knee make sense so,we go,one then we go come back and touch makes,sense,little more first we go five six seven,eight we go,we did one and push then down then,slap and come back then touch,perfect little more first we go five six,seven and eight we go one two,three perfect let's go forward after,doing three,we need to keep your right leg down then,we need to pull something with our left,hand,we just need to pull something and our,body will be coming on to our,left toe and we'll be bending our body,slightly down all right,let's quickly go forward after that we,need to keep our hands like we just,murdered a mosquito,and then we gonna flip the mosquito and,then we need to pretend like we didn't,do anything,i mean we just need to cross over hands,then our hands will go,up to our head and will salute to the,mosquito for the sacrifice,then we need to pretend like we are,holding a glass in our hand then only,our body will be moved to our right side,and in the last we need to cook,something on our left hand i hope t

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of wap tiktok

Continue the next seventh section about wap tiktok

WAP BOTZ REMIX TikTok Dance Compilation

WAP BOTZ REMIX TikTok Dance Compilation

탐 아아아 to use so,나쁜 4 성 타카 대속 왜 yet no,아 나 뽐내 짜,63 썸 박,나쁜 듯 3 다가 대속 왜 우리 깨 놈 나쁜 듣자,예수 3 무쏘 막,나쁜데 3 내 속 왜 이렇게 너무 나쁜 가짜,63 무쏘 막 학번 듯 3,다가 내 속물 왜 with no,나뽀 넣자,63 웃음 박 학번 듯 참 타다가 탁송 돼 you kno,납본 듯,아 아 아 아 예수 3,쏭 꽉 나쁜데 3 타가,내 속 왜 왜 왜 이렇게 너무 너무 폼 갚자,아 아 아 아,63 썸 박 학번 듯 3,다가 대속 왜 with no,납본 듣자,예수 3 쏭 박 나쁜 듯 참,하다가 탁송 몰 왜 이렇게 꽤 넘,살짝,납본 듣자,타악,예수 3 웃음 박 나쁜데 참 타가 탁송 왜,yet no,납본 듣자,63,무쏘 막 나쁜 듯 하 다가 대통 걸 왜,with no,납본 듣자,예수 3,무송 꽉 나쁜 듯 3 파가 탁송 왜 이렇게 너무 깜짝,납본 듣자,to 예수 3,무송 꽉 나쁜 듯 참 다가와 내 속 왜,왼 어깨 넘나,넋 폼 갚자,아 예술,무송 꽉 나쁜데 참 파가 내 속물 왜 위쪽에 꽤 높네요,납본 듣자,아 아 아 아 예수 3,쏭 꽉 나쁜 4 3 타가,대통 왜 op.10 없나,op 납본 듣자,아 to 예술 3,썸 박 확보 4 성 타 봐,탁송 왜 yet no,살짝,아 아,납본 갚자 아,예수 스컬 무송 꽉,학번 데 차 하다가 대통 몰,왜 이렇게 꽤 너무 살짝,납본 듣자,아 예 슈스케 2,썸 박 학번 듯 0 타 박 대통 2,왜 yoko ono,살짝 톡 톡,222 나쁜 됐잖아,아 아아아,to use 썸 빡,확보 및 성 타악 작성돼,with no,납본 듣자,예수 3,무쏘 막 합헌 대 3 대 속물 왜,with no,뻗자 타악,예수 3 썸 빡,학번 듯 3 다가 내 속 왜,yet no,납본 듣자,예수 3,썸 박 합헌 대 3 대 쏭 왜 with no,납본 5자,아아악,예수 3 무슨 꽉 학번 듯,3 타와 대통 물,으 깬 없나,펀드,아 아 아 아 63,썸 딱 몇번 4 3 타악,대통 왜 woo woo woo,lee,오오오,wee

Congratulation! You bave finally finished reading wap tiktok and believe you bave enougb understending wap tiktok

Come on and read the rest of the article!

I am a social media influencer.I learn from Tikstar and learning How to make to become an influencer. Tikstar really helped me a lot, I also subscribe to Tikstar's service, I hope more people can like Tikstar! — LoFi Alpaca

Join Tikstar to find the social media account

To make it happen in 2 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Influencer
2M+
Trusted by customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial