Các bước tự học Tiktok shop từ a-z #tiktokshop

đến cái thời điểm bây giờ rồi Tức là Từ,cái lúc mà team shop nó ra đời đến bây,giờ đâu đó nó khoảng tầm năm tháng rồi,nhưng mà mình vẫn thấy có nhiều bạn là,vẫn đang thì mày mò rồi là tìm hiểu học,hỏi nhưng mà không biết là nên bắt đầu,từ đâu và bắt đầu như thế nào Thế nên là,trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ,chia sẻ cho anh em cái quy trình mà mình,xây dựng cho các bạn Học viên bên mình á,thì các bạn đấy làm và học hỏi về Tik,Tok Tức là mình lên một cái kế hoạch cho,các bạn đấy mày mò Tìm hiểu học hỏi á,thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ lại,cùng với anh em ở đây thì là một cái,phiên bản mà mình vừa update ở tháng 10,tức là hiện tại á nên là mình tiện thì,mình chia sẻ luôn cùng với lại anh em,thì thật ra cái Tik Tok này nó khá là dễ,thôi cái oshop thì nó khá là dễ so với,lại những cái trước kia mình đã làm ví,dụ như là Facebook hay là ở YouTube hay,là shopee các sàn khác thì mình thấy rồi,Tik Tok shop nó khá là dễ sử dụng các,bạn có thể truy cập trực tiếp vào trong,sales Center như thế này và các bạn bấm,vào trong chữ là seller University đó là,cái chỗ để các bạn các bạn có thể là học,hỏi và tìm hiểu các kiến thức ở đây,nhưng có điều là trên này thông thường,nó sẽ sắp xếp nó khá là lung tung beng,nên các bạn không biết là nên bắt đầu,như thế nào ở đây thì nó có bắt đầu phát,triển và chuyên gia Nhưng mà thực ra nếu,mà các bạn xem theo cái Line này các bạn,cũng sẽ chẳng hiểu cái gì đâu nên là,mình mới lên một like mới để cho các bạn,nghiên cứu thì cái việc đầu tiên đó Khi,mà các bạn muốn bắt đầu kinh doanh hoặc,là bắt đầu bán hàng muốn bắt đầu làm ở,trên Tik Tok này các bạn nên nghiên cứu,về cái mô hình cái mô hình mà mình sẽ,làm là cái gì mô hình của mình nó sẽ là,mô hình offilate mô hình Zip mà hay là,mô hình cộng tác viên hay là mô hình,saler hay là mô hình bán sỉ chúng ta cần,phải rõ ràng một cái mô hình cái này thì,liên quan đến câu chuyện kinh doanh nên,là mình sẽ không đi sâu Nhưng mà mình,muốn là các bạn cái đầu tiên các bạn nên,tìm hiểu về các cái mô hình kinh doanh,xem là cái mô hình nào là cái mô hình,phù hợp với cái mục tiêu mà mình mong,muốn ví dụ đơn giản là nếu mục tiêu của,bạn chỉ là kiếm 5 triệu 10 triệu một,tháng thì mình nghĩ là các bạn chưa nhất,thiết là phải nhập hàng về kinh doanh,đâu các bạn có thể làm affiliate các bạn,có thể làm cộng tác viên gọi có thể làm,Project rất là nhiều thứ để bạn có thể,làm không nhất thiết là lao đầu kinh,doanh thì mình nói thật với anh em mà,kinh doanh ra một thứ khó khăn nó một,thứ gọi là vô cùng khó khăn chứ không,phải là cái đơn giản là ngạc và cái là,có thể là là làm được ngay đâu em ạ sau,khi anh em đã rõ ràng về gọi là cái mục,tiêu anh em đã rõ ràng về được cái mô,hình kinh doanh rồi thì chúng ta sẽ bắt,đầu những việc đầu tiên là anh em nên,nghiên cứu về cho mình các cái vấn đề,liên quan đến tài khoản các vấn đề liên,quan đến tài khoản như là tạo tài khoản,như thế nào Ờ quản trị cái số điện thoại,email là tài khoản Tik Tok người ta làm,sao tài khoản Tik Tok nó sẽ khác tài,khoản Ờ Tech oxsopp như thế nào khác tài,khoản để quảng cáo như thế nào tài khoản,Tik Tok Doanh nghiệp tài khoản Tik Tok,cá nhân nó sẽ khác nhau như thế nào Thế,con shop doanh nghiệp từ console cá nhân,nó sẽ khác nhau như thế nào nhưng phải,cần tìm hiểu là cái điều đấy để mình lựa,chọn được cái cái hướng đi của mình Ví,dụ như các bạn mà muốn xây dựng thương,hiệu các bạn muốn đi theo hướng là Brand,là hướng là sau này lên số mol thì bắt,buộc các bạn phải đi theo hướng là tài,khoản doanh nghiệp không thể nào đi theo,hướng theo Quảng cá nhân được đúng không,Nhưng nếu mà các bạn chỉ là kinh doanh,hoặc cá thể muốn là bán hàng để kiếm,tiền bình thường thôi Không có nhu cầu,gì Ví dụ như nhau chẳng hạn nó chỉ bán,hàng Trung Quốc thôi Tại sao các bạn hỏi,nhau là tao sao anh không làm thương,hiệu anh không làm cái nọ kia thì mình,nói thật với các bạn là thương hiệu thì,để làm cái gì đâu nhiều rất nhiều thương,hiệu đốt tiền trong vòng một vài năm đốt,hàng về hàng vài 3 tỷ thậm chí hàng chục,tỷ vẫn chưa đâu cả nên là ở cái đoạn này,của nho là giai đoạn mà xây dựng gọi là,đẹp khách hàng và xây dựng cái gọi là đi,nghiên cứu học hỏi cái cách để mà kinh,doanh thôi thì cũng chưa phải là một cái,gì đó cao siêu và cái mục tiêu ở thời,điểm hiện tại của mình là tiền tức là,kiếm được tiền thôi nên chả phải thương,hiệu gì hết Cứ bán hàng Trung Quốc lãi,nhất nhanh nhất tiếp theo là mình sau,khi mà mình xác định được thì mình sẽ đi,xác minh vô với cá nhân thì mình sẽ phải,cần chứng minh thư căn cước đối với,doanh nghiệp và các bạn còn có giấy phép,kinh doanh ví dụ như là doanh nghiệp là,doanh nghiệp là công ty chứ không phải,là kinh doanh hộ cá thể nhá họ cá thể,thì các bạn chỉ việc áp chứng minh thư,được còn nếu các bạn là công ty thì các,bạn phải muốn theo hướng tài khoản doanh,nghiệp này các bạn phải up cái giấy gọi,là giấy đăng ký công ty ấy ở đây thì mới,được tiếp theo là thêm ngân hàng rồi là,các bạn phải tìm hiểu ra tài khoản chính,là gì Tài khoản tiếp thị là cái gì tổng,quan chức năng khi khi

The above is a brief introduction to tiktok shop

Let's move on to the first section of tiktok shop

Blind, Deaf & Mute TikTok Cooking Challenge *chaotic*

Blind, Deaf & Mute TikTok Cooking Challenge *chaotic*

huh swipe what what am I doing what am I,doing transfer,you didn't get any,there's something on my hand no we put,three eggs not five Alpha told you he's,immunity hold your hand no don't forget,to stop this video,are we we're ready to look ready hey,guys welcome back to another tick truck,video today we're going to be trying,that challenges going around the blind,death and mute cooking challenge,we've already assigned our roles I am,going to be deaf and then you're going,to be blind Alfred you're going to be,mute the recipe we're going to be making,is following a chiffon cake recipe that,I found on Tick Tock how to make that,perfect tissue found cake first separate,three eggs for the next step it's,extremely important to mix cake flour,and oil together before you add egg yolk,milk and vanilla extract add some lemon,juice and 1 3 of the sugar to lack wax,we plant your fish eye bubbles shop,group one third of the echoets to be,mixed with that yolk mixture add this,mixture to the limiting of the egg,whites for the gently until the color,looks even remove the fire after 20,minutes of baking then bake for 30 more,minutes,I'm using Alfred's Apple and then I'm,gonna double up,here oh my God thank you so loud oh my,God I meant like at a club I've not,heard this loud music in Solo do I look,good I what do I look good I can't do I,look good are we starting wait wait are,we started wait do I look good are we,starting,wait wait okay stand there wait do I do,I look good my hair your hair is good,that's good oh my God my eardrums okay,are we studying yeah yeah are we excited,all right hey thumbs up okay,let me just get the recipe how to make,the chiffon cake batter it says it's the,easiest and most popular method okay,what what,instructions,I feel like I'm whispering am I,Whispering are we starting I don't know,what then say read my lips there's,nothing on your lips,start start instructions,yeah,this is a long question,why I just hate it when you have to keep,scrolling and then the recipe is all the,way at the bottom equipment for making a,chiffon cake we need an aluminum cake,pan I think we have cake pan that's in,there we need mixing bowls balls mixing,bowls okay wait I know where it is,you stand here with that,and then I'm in a kitchen scale,scale that's not where the hand mixer is,hand mixer that's Lila's beep then we,need eggs then come here,okay this is the eggs three eggs grab,three eggs where's the bowl here's the,here's the separate three eggs into,yolks and one how am I gonna do that,okay Alfred yep,I want you baby I love this song what am,I doing what am I doing so this is a big,bowl yeah so you gotta cracker and put,the yolk into the little bowl which is,here how am I gonna see the yolk you've,got to separate it but how am I gonna,see the yolk,I'll tell you,okay,okay it's on the right okay like that,yeah pour it okay balance it on that,side yeah let go of the top okay,screaming in my ear give it a bit of a,shake shake and then transfer,oh I have I have it in my hand oh my God,you did it you freaking did it you're a,genius I did it yeah one yay okay,I don't know I don't know why it's so,small when you crack it the other side,is so small I I make sure that yours is,on the left side now okay you balance it,balance it yeah yeah oh you got it you,got it okay now transfer it transfer,yeah there there,nice nice,you got this then you Pro okay transfer,it over nice nice yay,yay now go wash your hands wait do you,know where the sink,place the egg whites in a large mixing,bowl and keep it in the fridge we need,to add 50 grams of cake flour and oil,together I lost the recipe then how did,you find it before,um scroll yeah,you cut it I'm gonna cut my finger,what is happening pour it I'll tell you,when to stop,wait my what the heck is going on with,this scale wait the scale keeps changing,we gotta switch scales I've got to do,that again okay pour it,keep going,okay we're on 62. so what happens,you're like screaming my ear I need to,put this on my face now what now Harry,Styles no now what,oh we gotta scoop it out it's 62. you,gotta scoop out like some,you didn't get any You're Gonna Go lower,you're gonna get lower,no you're not getting,it what are you doing,oh yeah yeah okay there's the ball okay,remember that action now repeat okay,just a little scoop now just a little,one no no it gets deeper deeper no keep,going I'm touching the ball okay,you put it on the table,is it off that's fine 52 let's close,enough close enough it's good,okay Alfred why don't you do this next,part yeah you gotta add 30 grams of,vegetable oil and then whisk the flour,and the oil until it's smooth water and,sugar high high sugar,you can see you know what you're doing,come come step forward,okay what is this,this feels weird now you whisk it okay,just go around the bowl,oh my God this is actually working how,long,um I guess until it's smooth so when,it's smooth you can stop you can't tell,wait there's still a lot of flour on the,side,we just flew eve

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of tiktok shop

Continue the next second section about tiktok shop

วิธีเปิดร้านค้า/สมัครใช้งานTiktok shop sellerแค่มีผตตเพียง1คน|สอนขายสินค้าในTikTok สอนลงสินค้าในร้าน

วิธีเปิดร้านค้า/สมัครใช้งานTiktok shop sellerแค่มีผตตเพียง1คน|สอนขายสินค้าในTikTok สอนลงสินค้าในร้าน

この,村,すべてがおかしい,ガンニバル,ディズニープラス

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of tiktok shop

Continue the next third section about tiktok shop

3 Cara Tembusin Omset 100 Juta TikTok Shop - Banjir Orderan !

3 Cara Tembusin Omset 100 Juta TikTok Shop - Banjir Orderan !

Hai ini adalah tips and trik dari gua,Gimana caranya kalian bisa dapetin omset,100 juta perbulan di tiktok shop Tentu,aja sebagai seller ya bukan sebagai,affiliate kalau misalnya kalian ingin,request mengenai affiliate Tentu aja,kalian boleh komen nanti akan gua botin,videonya khusus untuk pembuatan video,pembahasan soal affiliate tapi di video,Kali ini Gua ingin membahas mengenai,seller atau toko yang berjualan di,tiktok shop dan Gimana caranya sih bisa,tembusin omset sampai 100 juta per bulan,ketika kalian jualan di tiktok show Yes,rasanya enggak fair ya kalau misalnya,gua sharing ke kalian mengenai tiktok,shop tapi gua enggak terjun langsung ke,dalam bisnis ini so Akhirnya gua mencoba,untuk memutuskan menjual dan mencoba dan,berbagai strategi mengenai jualan di tik,tokshop gua tahu banget masih banyak hal,banget yang belum bisa gua ekspor di,tiktokshop karena juga ini masih baru,banget ya platform tiktokshop Gue,mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa,diekspor di sini walaupun gua bisa,bilang tiktok shop ini bukanlah,e-commerce tapi adalah sosial commerce,yang tadinya social media ada e-commerce,jadi social commerce teman-teman jadi,bisa dibilang treatment-nya agak berbeda,dan,mikir orang belanjanya juga berbeda sih,di tiktok Shop oke sebelum kita masuk ke,topik utama mengenai pembahasan tiktok,shop ini ada baiknya teman-teman untuk,like dulu video ini sebagai bentuk,terima kasih dan apresiasi kalian karena,gua telah membuat video ini khusus untuk,pertanyaan-pertanyaan kalian so gua,tunggu sampai ke orang ketiga gua tunggu,kalian untuk like dulu teman-teman satu,dua tiga,Thank you guys udah like video ini dan,jangan lupa untuk komen dan subscribe,juga kita masuk ke topik utamanya,chapter 1 fokus pada satu sampai lima,produk tiktokshop ini berbeda banget,dengan marketplace pada umumnya platform,yang kita ketahui ada banyak sekali,nggak perlu gua Sebutkan lah ya tiktok,shop ini mempunyai treatment yang,berbeda dimana kalian bisa mendapatkan,buyer kalau misalnya kalian melakukan,tiga cara buat konten live streaming,atau iklan berbayar jadi di sini punya,tiga cara nih teman-teman untuk dapetin,Orderan di tik Tokyo tapi 70% market,titik top itu belanja dari live,streaming Walaupun memang masih ada,potensi buyer membeli dari konten atau,iklan tapi peluangnya lebih kecil,dibandingkan live streaming tiktok,sendiri merupakan platform social media,organik jadi gua rasa iklan bukanlah,nomor satu di tik tok karena kalian,secara Gak langsung dipaksa untuk,ngelakuin aktivitas marketing setiap,hari teman-teman so jadi di sini,teman-teman gua sangat menyarankan,teman-teman untuk fokus lah jualan di,tiktok shop untuk satu sampai lima,produk saja terlebih dahulu boleh-boleh,aja kalian upload banyak produk tapi,yang harus kalian fokusin adalah 1-5,produk aja teman-teman makanya di sini,kalau misalnya kalian perhatiin banyak,banget toko-toko itu yang ngejual produk,itu terus yang dipromosikan setiap hari,itu terus bahkan bisa dibilang kayak ada,yang cuma satu produk doang dua produk,doang atau mungkin 3 produk doang Nah,makanya gue bisa bilang fokus lah pada 1,sampai 5 produk saja teman-teman mau dia,sampai puluhan ribu terjual ratusan ribu,terjual fokus lah pada 1 sampai dengan,produk aja makanya aku bilang beda,banget teman-teman ya kalau misalnya di,marketplace pada umumnya gua bisa bilang,untuk lu bisa upload banyak produk yang,mungkin sesuai dengan kategori lo nanti,info itu bisa banyak orderannya karena,udah bisa explore explore di tiktok beda,rata-rata bayar itu belanjanya 1 sampai,2 barang aja dan rata-rata yang,dipromosiin juga 1 sampai 5 produk saja,masih seller-nya teman-teman makanya gua,bisa bilang fokus lah pada satu sampai,dengan produk aja dulu untuk di tik,tokshop saat ini ya teman-teman Ya,emangnya kenapa sih yang pertama biar,enggak ribet untuk promosiin yang kedua,biar nggak bolak-balik kasih lihat,produk dan yang ketiga bayar tiktok,biasanya hanya beli 1 sampai 3 produk,itupun biasanya dengan model yang sama,jadi gue bisa bilang kalau misalnya,kalian udah fokus pada 1 sampai 5 produk,ketika udah laku banget ya kalian udah,boleh lah nanti kalau misalnya udah,sampai puluhan ribu terjual ratusan ribu,terjual boleh tuh Nanti pindah ke produk,lain atau mungkin saja stoknya udah abis,kalian boleh ganti produk lain cuma,saran dari gua saat ini adalah fokus lah,pada 1 sampai 5 produk terlebih dahulu,Kalau misalnya kalian mampunya 1 sampai,3 produk it's oke Intinya jangan lebih,dari 5 sih Chapter 2 get affiliate and,commission guys Percayalah kalau,misalnya kalian jualan di tiktok shop,itu berbeda banget sama jualan di,e-commerce atau marketplace pada umumnya,bisa dibilang market tiktok shock itu,dikuasai kebanyakan itu sama affiliate,guys it's Avi lihat titik top itu banyak,banget bisa dibilang ketika lu lagi,scroll-scrol video di tiktok itu ada,yang live streaming itu kemungkinan,besar adalah rata-rata afiliator yang,jualan di tik tok tapi afiliator yang,bener ya Ini jual produk jadi emang,nyata teman-teman bu

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of tiktok shop

Continue the next fourth section about tiktok shop

TikTok Shop Seller Center Full Tutorial | Dropshipping & eCommerce

TikTok Shop Seller Center Full Tutorial | Dropshipping & eCommerce

tick tock have recently rolled out their,tik-tok shop seller center and this is a,really amazing way to start generating,more sales with your drop shipping and,e-commerce stores so in today's,full-length tutorial i'm going to be,showing you how you can set your very,own shop up on the tick tock seller,center completely step by step so let's,begin so the first thing you are going,to want to do is just google tick tock,shop seller center and then scroll down,and you will see tick tock shop seller,center select portal it will then bring,you over to this page which says welcome,to tick tock shop please choose the,portal you wish to log into now,currently the tick tock shop seller,center is only available in six regions,so these five countries within asia and,also the united kingdom,but tick-tock are rolling out the,tick-tock shop within other regions in,europe and also in the u.s over the next,couple of months so just keep an eye out,for your region if you are based in the,u.s or another part of europe and just,have a regular google of the tick tock,shop seller center so that you can keep,up to date for when tick tock shop is,released in your country and then you,can come back to this tutorial because,it's going to be the exact same setup,for your country so once you have,selected your region it's going to ask,you to log in with your tick tock,account,so hopefully you already have a tick,tock account for your business if you,don't you can just click on sign up and,create a tick tock account for your,business but if you already have one you,can just click on login with tiktok,account it will then ask you to,authorize tick tock shop for your tick,tock account so just click on authorize,it will finally ask you to verify your,contact information so just enter in the,mobile number associated with your tick,tock account and then you just need to,enter in the verification code that they,text you and then just click on next it,will finally say welcome to the tick,tock shop seller center and from here,you can just click on start selling once,you have completed the signup process,you will be brought to the tick tock,shop seller center dashboard and from,here will prompt you to add your first,product now once you click on add,product it will actually ask you for,some information about your store before,you can add your first product and it's,going to ask you the postcode of your,store or the zip code it's going to ask,you the warehouse pickup address so you,have to enter in the address of your,store the contact person and the contact,phone number now the reason that you,need all of this information is because,tick tock is trying to prevent scammers,setting up stores so you can't just set,up a scammy drop shipping store with no,customer service and no information,about where the products are coming from,the contact if things go wrong and,things like that so that's the reason,why they're asking for this information,now if you are a drop shipper you can,just enter in your personal address and,your personal information in here that,does just mean though that if something,does go wrong with the product then the,customer will contact you on this,information so i do recommend having a,separate phone number for your store,having a separate email address for your,store and when it comes to entering in,the address you can just enter in your,home address because if you do have,refunds they can just be sent to your,home and then you can try and refund,them back to the original supplier so,for example if you're using cj drop,shipping or if you're using aliexpress,or whatever it is you can get the,product sent back to your address and,then you can try and liaise with the,original supplier to get the refund,completed so in here just enter in all,of your information now once you have,entered in this information you can,click on start to add products you can,also set this information as the return,address if it is the return address but,let's say you're using printful for,example you can enter in printful's,return address so like i said it's,totally up to you you don't have to tick,this so now we are going to click on,start to add products so once you do,click on this it's going to ask you to,add a shipping template so click on add,shipping template and once you click on,this it will just say to set the,template correctly please be aware of,the following and it's just saying that,you have to set up your shipping,templates based on a minimum of zero and,a maximum of 30 kilograms so i will show,you what that means so just hit okay so,firstly you have to give your template a,name so for my store i offer free,shipping so i'm just going to call this,free shipping now currently at the,moment with tick tock shops they're only,allowing you to ship to a country that,your store is based in so as you can see,for me because my store is based in the,united kingdom it's only allowing me to,ship to the united kingdom so i can't,actually change this so j

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of tiktok shop

Continue the next fifth section about tiktok shop

3 RAHASIA TEMBUS 18 MILYAR PER BULAN DI TIKTOK SHOP! - OPTIMASI TIKTOK LIVE

3 RAHASIA TEMBUS 18 MILYAR PER BULAN DI TIKTOK SHOP! - OPTIMASI TIKTOK LIVE

Saya punya kawan kawan-kawan di,screenshotin tuh ya hasil jualan,tiktoknya Tembus di angka 18 miliar dari,tiktok doang 85% lebih incomenya berasal,dari tiktok sih,berapa miliaran rupiah Anda nggak usah,percaya sebelum anda mencobanya dulu,tembus wilayah rupiah sampai 18 miliar,rupiah gara-gara wow nah ini buat,teman-teman semua yang sekarang main di,sosmed ya mungkin anda sekarang,penasaran dengan cara main Tik Tok,supaya kita ini bisa Laris Manis jualan,di sana dulu kawan-kawan,pakai Facebook Instagram ini namanya Tik,Tok Itu kan anak alay gitu kan sampai,akhirnya mereka sekarang merasa justru,menelan ludahnya sendiri justru dan,mereka masuk ke tiktok Kenapa karena Tik,Tok mengalami transformasi luar biasa,yang awalnya sosmed berubah jadi channel,distribusi konten yang sekarang menjadi,e-commerce gitu ya Dan itu,mengkomunikasikan tiga-tiganya sosmed,Iya channel distribusi Iya dan juga,e-commerce juga Iya ini adalah sistem,yang sangat langka yang terjadi di,negeri ini dan juga termasuk di dunia,gitu ya Nah maka anda mungkin sekarang,penasaran apa sih Rahasianya Kenapa ada,orang-orang di luar sana yang ustaznya,juta rupiah padahal cuma jualan pakai,tiktok doang,untuk satu miliar berkali-kali dan,sampai sekarang cukup sering Stay di 2,miliar lebih dalam satu hari saya punya,kawan-kawan di screenshotin tuh ya hasil,jualan detik-detiknya Tembus di angka 18,miliar dari tiktok doang 85% lebih,incomenya berasal dari Tik Tok sisanya,berupa form yang lain apa sih Rahasianya,Nah ada tiga rahasia penting yang perlu,anda perhatikan di sini yang bisa,dicontek nantinya yang nomor satu adalah,yang perlu Anda lakukan adalah dari segi,frekuensi saat live Jadi kawan-kawan,kalau misalkan ada tiktok anda perlu,melakukan aktivitas live 26 langsung nah,frekuensinya dibanyakin mungkin dulu,orang-orang main Tik Tok cuman sekedar,frekuensinya dari segi mungkin 3 kali,dalam sehari pagi siang dan malam untuk,pagi dan malam doang nah Maka kalau anda,pengen lebih sukses lagi jualan tiktok,bikin frekuensi lebih banyak misalkan,dalam seharinya itu ya pagi satu kali,siang satu kali sore satu kali malam,satu kali berarti 4 kali Life ya itu,dari segi frekuensi Kalau anda merasa,kurang cukup silahkan tambahkan mungkin,6 kali Life nah itu yang pertama jadi,yang saya temukan teman-teman itu,memecah-pecah seperti itu itu level,pertama Nah ada level kedua kawan-kawan,ini lebih ekstrim ini menjadi tips yang,kedua Apa itu selain frekuensinya Anda,harus pikirkan durasinya dulu orang,mengetiknya itu cuman sekedar diangkat,30 menit bahkan sampai akhirnya di angka,ada keluar tuh dari tiktok katanya,tipsnya satu jam setengah ada yang,bilang juga katanya 2 jam 2 jam 2 jam,untuk live-nya jadi sekali Live 2 jam,tapi kalau ada pikirkan bikin pecah jadi,5 frekuensi Pagi siang sore malam-malam,2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 aja total,Berapa hari 2 kali 5 berarti Berapa 10,jam ini tips yang kedua sampai akhirnya,ada yang lebih ekstrim yang melakukan,live lebih dari 10 jam berapa Jam Kang,24 jam artinya secara frekuensi tidak,ada frekuensi karena pada akhirnya dia,terus on gitu kan dan durasinya 24 jam,orang mungkin bertanya-tanya ada bahkan,Anda sendiri mungkin bertanya itu gimana,livenya Kang Di situlah tugasnya Anda,bikin tim khusus untuk stream untuk,streamingnya jadi nanti bagi-bagi tugas,spesifikting shifting pagi siapa shift,pagi siap siang sore siapa sore malam,siapa malam ke subuh siapa subuh ke duha,siapa pikirin,berapa miliaran rupiah Anda enggak usah,percaya sebelum anda mencobanya dulu,makanya silakan Anda Coba lakukan,frekuensinya di Banyakin durasinya diper,lama sampai akhirnya titik dua ini,ketemu 20 obat yang bisa dipahami ya,tips yang ketiga yang tak kalah lebih,penting adalah apa kira-kira kon,frekuensinya percuma Anda live seharian,dua Pulau Panjang 24 jam besok tepar,lusa tepa kagak ada omset lagi maka,tugas Anda adalah sebagai seorang brand,owner lebih owner bikin sebuah sistem,agar tim Anda kuat dalam menjalankan,kerjaan hariannya silahkan tuh tempat,tim dibikin yang pagi siapa siang siapa,dan seterusnya sehingga mereka,melakukannya secara konsisten nah yang,saya perhatikan akun-akun yang berhasil,adalah yang melakukan tiga point ini,dari segi konsistensi Iya yang,frekuensinya sering juga lama tinggal,sekarang dalam tiktok Anda Apakah Anda,sudah melakukannya atau belum Kalau,belum Coba deh lakuin cobain tinggal ini,aja cukup usah pikiran yang lain dulu,jadi ingat ya Ada live-nya tuh dan ingat,kalau udah live berarti harus ada,tiktoknya berarti pikirkan Gimana,caranya,keluar jangan sampai pas Anda,aktifnya belum aktif terus juga dari,segi kemungkinan besar transisi dalam,juga belum siap Wah itu sayang banget,sih secara effort luar biasa besar tapi,impactnya jadi sangat kecil,untuk anda silahkan optimasi tiktok anda,dengan tiktok live mengikuti tiga hal,tadi frekuensi durasi dan juga,konsistensi semoga bermanfaat buat anda,semua

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of tiktok shop

Continue the next sixth section about tiktok shop

Reup tiktok shop Kiếm Tiền Affiliate Tiktok Shop #tiktokshop Phần 1

Reup tiktok shop Kiếm Tiền Affiliate Tiktok Shop #tiktokshop Phần 1

Hello anh em thì à trong cái video ngày,hôm nay á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn,làm access trên Tik Tok để giúp các bạn,có thể là kiếm được tiền và cái câu,chuyện chính Ờ để mình làm AFC mà khi mà,mình chia sẻ này á thì mình sẽ tập trung,vào vấn đề riap vì đây là một trong các,cái,phương pháp để các bạn kiếm tiền access,hiện tại bây giờ đang là hiệu quả và đơn,giản nhất nếu các bạn có những cái câu,hỏi có những cái thắc mắc hoặc có những,vấn đề gì Các bạn có thể bảo truy cập,trực tiếp vào trong cái group có tên là,kiếm tiền acclips tiếng offshop này,trong này thì bọn mình sẽ giải đáp các,cái thắc mắc vấn đề của anh em anh em có,thể đăng được cái bài mà chia sẻ ở trên,này rồi Bây giờ thì mình muốn thực ra là,mình muốn là có một cái chuỗi đủ để cho,anh em có thể là dựa vào đây anh em có,thể có được kiến thức từ đầu đến cuối,luôn anh em có thể làm tôi ganz luôn á Ờ,vậy thì mình sẽ đi lại từ những thứ cơ,bản nhất ở trong cái chuỗi này Thứ nhất,là affiliate inox sóc là cái gì cần phải,chuẩn bị những cái gì tài khoản ra làm,sao lựa chọn sản phẩm như thế nào nguồn,video lấy ở đâu edit các thứ cắt ghép,như thế nào đăng video như thế nào thông,báo rút tiền ra làm sao và cái cuối cùng,là nếu mà không có view hoặc là có view,mà không ra đơn thì chúng ta sẽ bảo giải,quyết làm sao để trong cái chuỗi này thì,mình sẽ cố gắng làm sao giải quyết được,tất cả các vấn đề này và chúng ta sẽ đi,từng phần từng phần một Nếu các bạn mà,quan tâm đến cái câu chuyện này quan tâm,đến lĩnh vực này quan tâm đến cái phương,pháp kiếm tiền này á thì các bạn hãy,đăng ký Kênh ủng hộ cho và bấm vào nút,like để cho nhiều người biết đến cái,video này nhá Ok vậy thì affilia Tik Tok,Tik Tok là cái gì thì mọi người chỉ cần,hiểu nôm Na apprent Nó là một cái tính,năng của tài khoản Tik Tok được chưa ạ,một tính năng của tài khoản Tik Tok mọi,người tưởng tượng là cái tài khoản Tik,Tok mà người đang sử dụng đây ạ Nó bao,gồm rất là nhiều tính năng và acrellat,nó là một trong các cái tính năng ở,trong tài khoản Tik Tok này và các bạn,có thể sử dụng cái tính năng này cho cái,việc mà kiếm tiền của mình bây giờ mình,sẽ mở cho các bạn xem đây là cái màn,hình điện thoại của mình và trong cái,Tik Tok này của mình nó bao gồm rất,nhiều chức năng và afric nó chỉ là một,trong các chức năng đấy thôi Ví dụ như,là Nho hay dùng cái Tik Tok của mình để,lướt để xem để đăng video để bán hàng,của chính nho đây là hàng của nho bán và,sau khi nhau bấm vào đây thì nó sẽ có,cái phần gọi là phần hoa hồng là phần,hoa hồng này thì đây chính là cái phần,mà nho làm affiliate cho các cái shop,khác thì đây chính là cái tính năng,update của nhau như thế mới đến ở trong,cái video này vậy thì acclips Tik Tok,thực chất nó làm cái gì nó sẽ làm một,cái tính năng của tài khoản Tik Tok và,cái tính năng này sẽ giúp cho các bạn,kiếm được tiền nhờ việc đăng video hoặc,livestream mà có gắn link sản phẩm của,người khác và bán được một đơn hàng,thành công Đấy khi mà đơn hàng phải,thành công thì các bạn mới nhận được,tiền ví dụ như ở đây nhưng mà có một cái,đơn hàng nào chẳng hạn như là bây giờ,chúng ta sẽ vào đây và nó sẽ chọn vào,đơn hàng liên kết nhưng có một cái đơn,hàng là cái máy xay tỏi này chẳng hạn,như là hoa hồng là 15% Và nó có giá Là,34.000 và khi mà nó bán được một đơn á,thì nó được 5.000 165 đồng đấy là những,cái đơn mà đã hoàn thành Nếu nho bán,được cái đơn này và cái đơn này không,hoàn thành tức là shop người ta không,giao hoặc là có một cái vấn đề gì đó,shop nó không giao được Tức là nho thì,cái đơn này tức là nó sẽ bị hủy mọi,người sẽ không nhận sử dụng cái khoản,hồng này Đấy là cái lý do mà có rất,nhiều người bán được nhiều đơn thế nhưng,mà shop nó không vận hành vụ các bạn,Shop nó không giao hàng đi thì các bạn,cũng không nhận được hoa hồng cũng như,các bạn làm affiliate với nho chẳng hạn,shop của nho chẳng hạn thì nếu mà các,bạn có đơn do phải vận hành nó phải giao,cho khách khách phải nhận khách phải hài,lòng thì các bạn có thể khoa học và đấy,là cái điều đầu tiên các bạn cần để các,bạn có thể làm affiliate cái điều thứ,hai đó là những thứ các bạn sẽ phải cần,chuẩn bị để các bạn có thể làm cái,fanpage được thì đầu tiên các bạn cần,chuẩn bị cho mình một cái gọi là tài,khoản Tik Tok và các tài khoản Tik Tok,này thì các bạn có thể lập một tài khoản,mới tinh và các bạn đăng ký theo shop,cái này Tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em,cái thứ hai là anh em cần cho mình một,cái gọi là tài khoản ngân hàng ngân hàng,để mình nạp tiền á đương nhiên là các,bạn mà ở dưới 18 tuổi chưa có tài khoản,ngân hàng thì chưa thể làm cái này được,hoặc các bạn phải mời mời Hoặc là các,bạn nhờ ba mẹ hoặc là nhờ người thân rồi,ạ tiếp theo các bạn phải có một cái,thiết bị có thể là điện thoại đấy hoặc,là máy tính được chưa ạ máy tính hoặc,điện thoại để các bạn có thể làm được,những công việc này Vậy thì tài khoản,tiktok Làm thế nào để một cái tài khoản,Tik Tok bình thường có thể trở thành một,cái tài khoản mà giúp các bạn có thể,kiếm tiền effect được thì bắt buộc là,cái tài khoản này một là các bạn đạt,được 10k

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of tiktok shop

Continue the next seventh section about tiktok shop

How to Sell on TikTok Shop | TikTok Shop UK Sellers | Getting Started Lesson 01

How to Sell on TikTok Shop | TikTok Shop UK Sellers | Getting Started Lesson 01

be a part of the rapidly growing,ecommerce platform adopt new ways of,selling online,start your tick tock shop journey today,depending on the destination market,sellers may sign up as an individual or,a corporate type of seller once the,seller has submitted the necessary,identification documents or business,registration the account verification,process will be initiated to avoid,application rejections sellers should,ensure that the representative name,provided on the tick tock shop account,has to be consistent with the registered,name provided on submitted documents,the business scope and operating,validity period must be aligned with the,specified information on submitted,documents,all documents provided should be valid,and not expired during the seller,verification process,and the uploaded compass must be clear,and legible so that our onboarding team,will be able to qualify the seller,account accordingly,when tick tock users browse on the,platform the shop logo and shop name are,the first things that they will see,the seller must choose a logo that,captures the essence of their brand,when it comes to choosing a proper shop,name we encourage our sellers to choose,a shop name that is unique easy to,remember and accurately represents their,commercial business,several guidelines must be,considered we encourage our sellers to,get familiar with our tick tock shop,naming policy,it's essential to set up a proper,tick-tock shop profile,sellers must complete their seller,information,business information,pickup and warehouse address and brand,association if they have the proper,authorization from the brand owners to,avoid any payment delays sellers must,link their bank account accordingly,once the seller account has been,verified and approved the seller is now,ready to upload their first product all,products must meet relevant laws,technical standards and regulations of,the destination market,some products are not allowed to be,listed on tick-tock shops platform or,are currently not supported,some products may need to go through a,qualification requirement review and,approval process,listing a valid product is one of the,most critical policies on tick tock shop,hence from time to time sellers must,check are tick tock shops restricted and,prohibited product guidelines,to boost conversion rates the seller,must complete an informative product,description page the product name must,be accurate concise and includes the,necessary product specifications,share what's in the box,and other product inclusions package,weights and dimensions warning details,and upload clear images and videos,sellers may include brand names only if,the necessary authorization from the,brand owners were provided,selecting the wrong category will be,considered as a breach of tick tock,shop's product listing policy

Congratulation! You bave finally finished reading tiktok shop and believe you bave enougb understending tiktok shop

Come on and read the rest of the article!

I am a social media influencer.I learn from Tikstar and learning How to make to become an influencer. Tikstar really helped me a lot, I also subscribe to Tikstar's service, I hope more people can like Tikstar! — LoFi Alpaca

Join Tikstar to find the social media account

To make it happen in 2 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Influencer
2M+
Trusted by customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial