How to Add Link to TikTok Bio 2022 (EASY)

all right today i'm going to teach you,guys how to create a um or rather how to,add,a,link in your bio over here,on tick tock so once you are in the,account that you would like to add,a,a link on your bio on of course the next,thing that we should do is to make sure,that we have a um oopsies,the the next thing that we should make,sure is to make sure that we have a,business account over here on tick tock,so to to make sure that we are in the,business account here are the things,that you should actually look for,number one is you have this business,suit over here when you click the three,lines on the top right corner,so once you when you once you click on,that you should have the business suit,for you to have or rather for you to,know that you are currently using a,business account now if you don't know,if you don't have this if you don't have,this um i want you to click on settings,and privacy,and head on over to,um manage upseas uh head on over to,manage account over here and if you're,using a personal account what you should,see over here on account control is,switch to business account now in my,case since i am currently using a,business account um what it shows over,here or what it says over here is for me,to switch to a personal account now i,don't want to do that of course but for,you who are current who is currently,using a personal account and what you,see right here in your case or in your,screens right now is this should be,switched to a business account now i,want you to click on that and of course,convert your personal account into a,business account and of course once,you've done that you should see the,business suit uh tab over here between,creator tools and settings and privacy,all right so you've got those steps,already down and checked already from,the check box and what's the next thing,that we should actually have well,this is pretty hard and a pretty um hard,thing to take in for you for most users,but,in order for you to,have the option to add a link on your,bio over here when you click on tab to,add bio,um,you could actually you know add a,physical link there but most of the time,that won't really work because on,professional accounts they could,actually click on rather when you click,on edit profile there will be an option,over here for you to directly add your,website or or any link that you want,into your bio,and what happens is there will be an,option over here for the followers to,actually click on that link and visit,that link on your profile or rather on,your bio,and of course for an ordinary user like,you and like me,that would be available for us and what,we actually have to,have in order to have that is at least a,thousand followers so well it's pretty,hard to have that but of course you need,to hustle in order for you to acquire 1,000 followers and for you to also,acquire,the um,option to add a link in your inc to add,a link in your bio,so of course once you've checked all of,those boxes having a business account,having 1 000 followers and basically,once you have all of those when you,click on edit profile you should have,the option to add an a link over here on,your bio well alternatively you could,also click on this and basically add the,link over here but yeah that's just not,really the point of like having a link,on your bio it's basically not clickable,and won't really work

The above is a brief introduction to tiktok link

Let's move on to the first section of tiktok link

TİKTOK LİNK EKLEME (Youtube vb. bağlantı ekleyin)

TİKTOK LİNK EKLEME (Youtube vb. bağlantı ekleyin)

Arkadaşlar hepinize Merhaba yepyeni bir,videoyla daha karşınızdayız bu,videomuzun konusu tiktokda profilinize,link ekleme işlemini nasıl yaparsınız,bununla alakalı olacak Dilerseniz Hemen,başlayalım dediğim gibi birçok a,girdiğimizde hemen profile geliyorum ve,profilde burada profil düzenle seçeneği,var şayet bir YouTube kanalının Yani bir,YouTube bağlantısını eklemek,istiyorsanız bunun için zaten Instagram,ve YouTube için tiktokta beyzik olarak,hazır halde profiller geliyor bunlara,tıklayıp buradan ilgili hesabınıza giriş,yaptıktan sonra İster YouTube kanalımız,isterseniz de Instagram kanalımıza,ekleyebiliyorsunuz ve bu Sadece şurada,profil düzenli kısmının yanında bir,kutucukta YouTube simgesi ya da,Instagram simgesi olarak gözüküyor ama,bizim burada hedeflediğimiz şey tam,olarak şu an,O geçmiş yazan yeri yani özgeçmiş,eklemek için dokunun yazan yerin altına,doğrudan bir bağlantı eklemek bir link,eklemek istiyoruz bu YouTube kanalında,olabilir farklı bir bağlantı da olabilir,websitesi de olabilir nasıl isterseniz,bunun için hemen buradan sağ üstten,hesabı yönetiyorum ve şimdi ilk olarak,hesap kontrol bölümünden Pro hesaba,geçirdim burada bir seçim yapmanız,gerekiyor içerik üreticisi ya da işletme,durumunuza göre seçin Ben burada tamamen,rastgele seçeceğim hiç önemli değil,ardından cinsiyet soruyu çok önemli,değil Hemen geçiyorum ve içerik,üreticisi hesabınıza Hoş geldiniz diyor,bu iptal edin ve şimdi işlemler bitmedi,devam ediyorum Tekrar hesabı yönete,geldi mi burada hesap kontrol bölümünde,ticari hesaba geçtiği bir şey var bunu,yapıyorum ve değiştiriyorum ve,ve tekrar bir kategori seçilmemiş,gerekiyor profilimin durumuna göre,kategoriyi seçip sonraki diyorum ve,işlemler bitti şimdi profili düzenle,kısmına geldiğimde artık burada eskiye,oranla yeni bölümler açıldı yani,websitesi e-posta gibi Detay şeyler,açıldı ben burada websitesi bölümüne,Brandon bir profil yazıyorum mesela,kanalımın profilini yazdım kaydet,diyorum ben yine YouTube linki Ekledim,ama siz buraya herhangi bir web,sitesinin ki de ekleyebilirsiniz ve,buraya çıktığımda Artık insanlar sizin,profilinizde bir bağlantı görüyorlar ve,bunu tıkladıkları anda da ilgili,bağlantıya TikTok kullanıcı göndermiş,oluyorum bu şekilde tiktokda profilinize,l'lik ve bağlantı ekleyebilirsiniz,Umarım bu video faydalı olmuştur lütfen,yorum bölümünden kafanıza takılanları,sormayı unutmayın faydam olduysa like,atmayı kanala abone olmayı unutmayın,bu için dinlediğiniz için hepinize,teşekkür et

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of tiktok link

Continue the next second section about tiktok link

How to Add Link in TikTok Bio | Clickable Website Link on TikTok

How to Add Link in TikTok Bio | Clickable Website Link on TikTok

in this video i'm going to show you how,you can add links to your teak talk bio,so to do that what you need to do is to,open your teak talk app,you need to come to your profile by,clicking on me which is in the bottom,right corner,that's obviously going to take you to,your profile,once you're here then click on the three,dots on the top right hand corner,and you need to go to manage account,and if you're not already switched your,account to a pro account,you need to actually go and switch your,account to a pro account,so here the red text says switch to pro,account,so we can click on this it's then going,to go through the process of switching,our talk account from a personal account,to a pro,now what we need to do is we need to,click on creator,so i'm going to click creator here we're,going to click next,and you can enter in what your account's,about for,this account here i'm just going to,choose it high,tech then we're going to click next,i'm going to choose my gender click done,and now we have made our account a pro,account,now what we can do we can cancel out of,this,and now we can go and add a website to,our teak talk bio,so to do that go back go to edit profile,now sometimes you won't actually have,the website here,that's fine what we can do is we can,just go back,we can click on the free dots again go,manage account and we can just go and,switch it to a business account,and then click switch once we do that do,the same thing and choose what kind of,business it is,you can put anything really i'm just,going to put education,and then we can skip through this,now if we go back to edit profile we,should have the option here,click add your website and we can go and,add any website,i'm just going to add my youtube channel,link,you can then click save and that will,then be saved on to your teak talk bio,so if you go back you can see we've now,got a bio website link,and we've now got the website which when,people click on it,it's going to link them to whatever,you've linked,so that's how you can add a website to,your teak talk bio,you

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of tiktok link

Continue the next third section about tiktok link

How To Add Link To TikTok Bio | Add A Link To Your TikTok Bio

How To Add Link To TikTok Bio | Add A Link To Your TikTok Bio

in today's video i'm showing you how to,add link to tick tock by now this is a,really really useful tutorial,so if you're new to the channel please,go down below and hit that subscribe,button,and while you're at it please go and,leave a like as well it gets spewed to,more people,so make choices whole video as well,because i'm showing you really important,steps throughout the video,so if you skip it you're gonna probably,mess up on the tutorial so i recommend,just watching it,step by step as i go through it but with,any further ado let's go and jump into,this really helpful tutorial,so as you can see i'm now on my phone,and let's go and jump into this tutorial,so of course what you want to do is make,sure you're on your phone this is going,to work regardless here for an iphone,android or any type of phone operating,system as well as you can get tick tock,this tutorial is going to work,absolutely fine so let's go and open up,tik tok just like so,and as you can see i'm now on my profile,now as for example if you just add a,link to your bio,it's just normal text you click it,nothing happens um so yeah it's really,annoying,um because you can't take people to,websites whether that be for,a sponsorship whether that just because,it's another social media it's really,useful to be able to go and add your,link to your bio so i'm showing you,exactly that in today's video,and if you click edit profile don't,worry there's literally nothing here,which can solve this but i've got the,solution,as you can see you can literally only,edit your bio youtube and instagram at,the minute but i'm showing you how to go,and be able to add links,so let's come off edit profile and yeah,like i said before there are so many,possibilities for it,and let's get into this so all you want,to do is go up to the top right of your,tick tock so you get these three dots,click that and it's going to give you,this list of messages here in text so,as you can see you've got manage account,privacy security login balance tick tock,code,so many options here and all you want to,do is click manage accounts,then you want to go and click switch to,pro account we're currently on a,personal account so our options are very,very limited,so a pro account is basically key for,this so click switch to pro account now,keep watching as well as there's a few,important steps,now it's loading up these options as you,can see you've got these two options,here you've got select,an account type uh you've got crater and,business,now to get the link you need to go for,business but do keep watching so click,next on business,then you can choose a a category for,your business so,i do youtube so i'm going to go media,but there's literally options for every,one of them,so then click media and as you can see,welcome to your business account,and i'll say your name so i'm just going,to click skip boom and now we're on our,profile again so you can just take you,directly to your profile,um but i'm just going to do it manually,then you want to click edit profile,and boom as you can see you can go and,add a website so,if we go and type in something like um,www dots we'll just do,google again google.com just like so and,then click save,uh as you can see we click back again,boom,you've got the little link logo and you,can actually click on it and it's going,to take you to google.com,and you can literally put that link to,anything you want so yeah this is a,really really useful tutorial,if you found it useful leave a like i,look forward to catch you in the next,video,peace

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of tiktok link

Continue the next fourth section about tiktok link

Como Colocar Link na Bio do TikTok

Como Colocar Link na Bio do TikTok

e Fala galera beleza nesse vídeo aqui eu,vou mostrar para vocês como tá fazendo,para colocar link na sua build no Tik,Tok Beleza então você vai está colocando,link do seu site pessoais pra gente,sociais no seu perfil do Tik Tok então,eu vou abrir aqui o hábito de toque para,gente conversar aí você deve ir para,essa página principal aqui dividir,recomendado para você e basta você dá um,toque no meu olho em baixo no último,líquido eu para estar acessando o seu,perfil beleza aí como vocês podem ver no,momento eu não tenho nenhuma nenhum link,na minha Bill e para a gente está,adicionando links eles podem ser de dois,tipos um é um tipo de link vai ser,somente para leitura Então você vai,poder colocar vários ao mesmo tempo mas,se a pessoa tenta aplicar ela não vai,ser redirecionado para a lugar nenhum e,ela também não vai conseguir copiar o,link do seu jeito sociais é só para,ficar à mostra no seu perfil desse tipo,a gente consegue colocar mais um e,também gente vai tá colocando um link um,único link sua,e é a que você é porque eu coloco aqui,seu site para sua conta principal em,outra rede social que vai ter um carro,de um cadeado Zinho é no começo,significa que a pessoa se ela ficar ali,ela vai ser redirecionado para que ele,link só que a gente só consegue colocar,um link desse tipo Beleza então vamos lá,pra gente tá colocando os vários links,somente para leitura que a pessoa não,vai conseguir fazer ação nenhuma você,vai dar um toque nesse botão de editar,perfil embaixo dos seus seguidores,seguindo etc aqueles números ali você dá,um toque no botão editar perfil e o Tik,Tok ele já permite que você incorpore,algumas redes sociais como Instagram e o,YouTube Então ainda não coloquei mas o,Instagram está ali e só botar no meu,perfil você cês podem ver que tem um,ícone Zinho do Instagram ali do lado,gente tá perfil Beleza então essas são,as redes sociais que o Tik Tok das forte,que você consegue colocar nativamente aí,no seu perfil só que você pode ter,outras contas né como naquele Snapchat É,como no pua e etc então para você tá,colocando aqueles links só me,a pintura você vai vir em descrição você,vai dar um toque e aqui você coloca o,link das suas redes sociais secundários,Eu recomendo vocês deixarem o link,principal da sua rede social principal,que você quer deixar em destaque para,quando a gente fica o link com aquele,cadeadinho para quando a pessoa clicar,ser redirecionado bom que eu vou colocar,as minhas redes sociais secundaris você,pode inclusive colocar emoji Tá realçar,eu vou colocar esse molde da setinha aí,eu vou colocar aqui pela Snap Chat a,pontos duas creatrix escrevi errado,tricks aí você pode dar um enter ou dar,um retorno aqui eu vou colocar outra,rede social minha porque eu tenho uma,conta naquele Uai qualquer tipo Ai os,pontos dos screen tricks,é enviado junto ó,eu vou deixar assim mesmo só para não,tomar muito tempo do vídeo então aí você,pode ir adicionando os seus vários links,aqui na descrição aí você bota salvar,e você vai ver que vai passar a aparecer,no seu perfil aqueles aqueles,informações que você colocou beleza só,que a pessoa tentar clicar em algum,deles ela não não vai acontecer nada,então a gente tá colocando aquele link,principal que vai ter o cadeado como,ícone você vai fazer é precisar trocar,sua conta de pessoal para conta é pro,então que você vai fazer dá um toque,nos... Lá em cima,E aí você vai vir na primeira opção de,gerenciar conta,a e agora você deve ver a opção lá,embaixo de trocar para conta pro Então,você dá um toque,E aí você pode escolher entre dois tipos,a primeira queda de criador de conteúdo,e a segunda que a corporativo vão pra,gente tá colocando um link clicável no,nosso perfil você vai precisar,selecionar o segundo tipo aqui de,corporativo você dá um toque aí você,escolhe a melhor categoria que se adeque,no seu perfil eu vou colocar aqui marca,vou avançar,E aí você vai receber se você não está,de boas vidas eu só vou pular se você,voltar agora naquele botão de editar,perfil você deve ver que foi adicionado,um novo Campo chamado site então aqui,você vai colocar o link principal que,você quer deixar em destaque que as,pessoas vão poder recriar tocar e ser,redirecionado diretamente Então vou,colocar aqui o meu YouTube youtube.com,a barra Blue screen tricks eu vou dar um,salvar,E aí novamente se você voltar ali na,página principal do seu perfil você vai,ver que é de dois links que não são,clicáveis ali no seu perfil embaixo de,todos eles você vai dos o link principal,e vai ter aquele cadeadinho no começo e,se a pessoa é um toque ela vai ser,redirecionado é para aquele site que,você colocou Beleza pode no meu caso ele,foi direcionado para o meu canal no,YouTube e você vai poder colocar,qualquer coisa aí no seu Beleza então é,isso galera espero ter ajudado vocês aí,e um abraço

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of tiktok link

Continue the next fifth section about tiktok link

💎 Como PONER MI ENLACE en mi perfil de TikTok / Link en TikTok / Tutorial

💎 Como PONER MI ENLACE en mi perfil de TikTok / Link en TikTok / Tutorial

si quieres aprender cómo poner enlaces o,links en la descripción es útil o estás,en el vídeo correcto te invito que te,quedes hasta el final para que puedas,aprender todo lo que tenemos para ti el,día de hoy así que iniciamos hola que,tal muy buen día los loqueros,bienvenidos a un nuevo vídeo para el,canal hoy vamos a aprender cómo poner,link o enlaces en tu tictoc en la,descripción pues para las personas que,recibes también este vídeo o se unen al,canal pues le cuento que 'tik tok' es,una de las plataformas que ahora vamos a,empezar también a utilizar así que somos,nuevos pero si también tenemos todo el,conocimiento para poder hacerlo crecer,así que familia lo primero que vamos a,hacer es entrar a nuestra cuenta,personal como pueden ver estamos ahorita,con 11 seguidores no sé en qué tiempo de,repente vas a ver también este vídeo y,probablemente también podamos estar con,más seguidores porque entonces lo,primero que vamos a hacer como te das,cuenta no podemos poner nuestro enlace,vamos a editar perfil y te vas a dar,cuenta que solamente tenemos estas,opciones para poder llenar los datos en,nombres,usuario también en tu descripción corta,que supuestamente aquí tendría que ir,nuestro link pero no aparece pero si,podemos poner nuestros enlaces por,ejemplo en esta cuenta de redes sociales,como instagram como youtube aquí y al,momento que entramos aquí la persona,entra a tu perfil le sale esta opción,que hice luego de instalar la persona le,va a dar clic y obviamente le va a,llevar a tu enlace pero eso no es lo que,queremos,lo que queremos familia es poner un,enlace aquí abajo pero la opción editar,perfil no nos permite entonces lo,siguiente que vamos a hacer es esto de,aquí vamos a darle clic aquí los tres,puntitos y nos vamos a ir en la opción,que dice administrar cuenta una vez que,estamos aquí nos vamos en donde dice,cambiar a cuenta pro entonces le damos,clic es dejemos un momento que cargue,muy bien y tenemos dos opciones tenemos,autor y también tenemos empresa si le,das en autor que dice para autores de,contenido personajes públicos artistas e,influye de ser bueno es tentador claro,que sí si tú eres de repente ahorita un,creador de contenido es un influencer,test obviamente pero puede aquí acá pero,esta opción no te da la manera o él o el,servicio de poder poner tu link la que,existe da es estar aquí que es para,empresas para marcas comercios,organizaciones y proveedores de servicio,le damos en siguiente y nos pide que,seleccionemos la categoría en que,pertenece oa qué se dedica nuestro rubro,no nuestro lo que nos dedicamos a,nuestra empresa en sí si estás de,repente regresión auto empresa que está,ahí arte belleza hay marca educación,electrónica entretenimiento moda,finanzas comedia juegos y así todas las,categorías que puedes ver aquí en,nuestro caso es como es contenido de,educación pues vamos a buscar educación,contenido educativo ya tenemos juegos,aunque también estamos subiendo a veces,algunas aplicaciones,y medicina pero normalmente esa,educación del sistema educativo lo,tenemos clic aquí y le damos en la,opción de siguiente,dejemos un momento que cargue y dice,bienvenido a tu cuenta de empresa oliver,andratx ahora tienes más herramientas,para llegar a más espectadores en texto,le damos ahora puedes darle o no emitir,pero si quieres ponerte enlace ahora,mismo le pones en editar perfil puedes,poner tu enlace de youtube puedes poner,tu canal o tu cuenta de instagram no lo,sé en este caso te necesita das cuenta,se te abren muchas opciones ya no como,eran antes ahora tienes más y tienes,esta opción que dice sitio web le damos,clic aquí pues yo ya tengo un enlace,copiado entonces vamos a presionar y,vamos a pegar el enlace para ver si da y,aquí está configurado y está,personalizado este enlace y le damos en,la opción guardar una vez que estamos en,guardar dice que ya está guardado,excelente y nos vamos hacia atrás y si,te das cuenta y aparece nuestro enlace,ya para que las personas puedan ir a,visitar probablemente tu canal de,repente instalan no lo sé por ejemplo le,damos clic aquí,es una herramienta que uso mucho para,poder simplificar y unir varios enlaces,y no solo con la cual dándole clic a ese,enlace que acabamos de dar le da pase a,todos estas cuentas si la persona quiere,seguir te de repente por instagram de,repente por youtube por facebook o por,guayaquil y afronten otro vídeo puede,estar enseñando cómo se utiliza esta,aplicación la persona puede entrar a tu,canal puede entrar a tu instagram,por ejemplo entramos al canal y le va,redirigir al canal y tú tienes tú,ahorita somos 88 mil 440 suscriptores,gracias por la preferencia de verdad,tratamos es siempre estar mejorando cada,día y subimos vídeo toda la semana puede,ser uno puede ser dos puede ser tres,puede ser cuatro no lo sé por eso estate,atento al canal que siempre vamos a,estar subiendo novedades así que familia,eso era todo lo que hoy quería,enseñarles espero que les haya hecho de,mucha ayuda yo sé que sí yo sé que sí y,si te ha hecho de

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of tiktok link

Continue the next sixth section about tiktok link

Tutorial Cara Membuat dan Menambahkan Link di Bio Tik Tok (Add Links to TikTok Profile)| Juju Onyols

Tutorial Cara Membuat dan Menambahkan Link di Bio Tik Tok (Add Links to TikTok Profile)| Juju Onyols

hai oke teman-teman semua yang kalian,lihat ini adalah akun Tik Tok punyaku,dan bisa kalender sendiri di beonya,sudah ada Link yang bisa kalian Cliquers,kalian penasaran gimana sih Cara,meletakkan link di bio tahun Tipe kita,penasaran aku akan kasih tutorialnya,selengkapnya sedetail mungkin semudah,mungkin jadi tonton videonya sampai,habis ya terima,Hai Olla Amigos jumpa like sama videonya,missing Out On paling konyol Apa kabar,teman-teman sekalian gila udah lama,sekali tidak mengupload video YouTube ya,jadi peduli juga ya Jadi intinya di,video kali ini aku pengen kasih tahu,kalian semua aku itu lagi suka banget,hehehe oke yes jadi aku sudah hampir 3,harian ini jatuh cinta sama Tik Tok ya,setelah kuamati aku bisa dibilang,menjilat ludah sendiri dalam artian gini,y tiktok dulu kan emang negatif gitu ya,Ada banyak Prince kerja tapi setelah Hut,cek sekarang dan Wow sisir bagus asap,kita pilih yang bagus-bagus juga yang,kita pun juga begitu juga nah gua kalian,matic token Kalian juga YouTube idgham,Instagram ataupun lain-lainnya jualan,Mungkin kalian pasti suka melihat ya Kok,ada akun Tik Tok yang di bio Nyai pada,link dan ada aku titip yang judulnya tuh,kosong melompong Kok bisa harus gimana,cara,bahkan link website dan lain-lain Iya,nah di video kali ini aku akan kasih itu,semua tutorialnya ke kalian semua ga,usah berlama-lama ya kalau kita mulai,tutorialnya Tapi sebelumnya Klik tombol,subscribe kita langsung menuju ke,tutorial Oke Guys langsung saja kita,mulai membuat akun Tik Tok kita makin,keren di videonya sudah ada link cara,pertama pastikan akun Tik Tok sudah ada,di handphone kalian kalau udah tinggal,dibuka ajaa ini diklik nah lalu kalian,ke tab profil ya ini adalah profil akun,Tik Tok aku buat teman-teman yang belum,Follow ya silakan puluh dulu coy masih,sedikit banget baru aktif ya sekitar,sempat harian Nah selanjutnya adalah,kita akan mengubah akun Tik Tok kita ini,yang tadinya tuh masih bentuk personal,kita Ubah menjadi bisnis terlebih dahulu,jadi syarat pertama itu wajib akun,kalian kalian ubah jadi bentuk bisnis,caranya gimana Kak caranya itu titik,Daini kalian klik-klik Nah kalau sudah,kalian pilih yang Minutes my account,pilih minus miaccount lalu ubah yang di,bagian bawahnya ada tulisan switch 2 Pro,account klik aja Nah kalau sudah nanti,akan ada pilihan Creator dan juga bisnis,pilih yang bisnis Nanti aku jelasin Apa,bedanya itu lalu pilih sesuai Kategori,apa yang kalian mau aku pilih,Entertainment aja buat ya Entertainment,buat hiburan lalu klik ok dan yes ini,adalah tampilan akun Tik Tok kalian Danu,dia udah berubah jadi bisnis Nah karena,aku tuh sebenernya udah ngerubah akun,aku ini Jadi sebenarnya tombol,websitenya sudah ada nih at website Nah,kalau belum ada kalian lakukan yang ini,teman-teman lakukan lagi titik tiga ini,kalian klik lah kalian pilih yang,namanya join tiktok tester senang ini,ini kalau,Klik nanti dia akan muncul the 2-step ya,Nah ini kalian lakuin semua mulai dari,step 1 get test flight gini kalian klik,aja kalian install lalu yang kedua itu,Step to join the Beta dari Tik Tok Nah,aku kan sudah ada nih makanya dia bentuk,Open ini Nah kalau kita klik resep dia,akan menjadi Open kalau sudah diinstall,kalau belum dia akan kayak memperbarui,akun Tik Tok kalian yang lama kalau,sudah kalian tinggal Open aja dan kalian,Tinggal ubah disini nah maka website nya,ini akan muncul guys jadi Tik Tok kalian,udah bisa dikasihin apa namanya website,in tadi Nah tinggal kalian klik kalian,masukkan link-nya apa yang kalian mau,share ini aku Kak masukin aja link video,YouTube lagu dan ya akun Tik Tok kalian,berhasil coy ada linknya akan ke banget,kan teman-teman jadi kalau kalian kira,video ini bermanfaat,hayuk lah di-share jangan lupa di,subscribe juga kabarin ke temennya,lumayan lo ada link di sini ya tomatis,ngebantu traffic buat ke channel YouTube,kita juga Oke gimana guys gampang banget,gan Siapa bilang bikin ngedio aku susah,dan memusingkan atau Gampang sekali buat,kalian yang tadi kan aku udah jelasin lo,ada beda akun personal akun bisnis akun,Creator itu apa aja bedanya enak kalau,aku personalia personal gak ada analitik,dan sebagainya sedangkan kalau akun,Creator itu akun Creator tuh hanya ada,analitik doang jadi kalau bisa melihat,beberapa penambahan follower kalian,berapa rata-rata like yang lain dapet,teman dia tidak bisa ada yang namanya,link di bio tadi sedangkan kalau kalian,akun bisnis helm bisa melihat itu tadi,analitik plus juga kalian menambahkan,link website didio account It Off Galih,gitu ya aku juga baru sadar ternyata,tips uh banget tutorial seperti ini,sudah pernah juga dibahas di ramai di,waktu zaman zaman Instagram Gimana bisa,ada swipe.up link di Story nya Nah itu,kalian bisa tonton aja gimana ya ya,Pokoknya di sana di atas sana kalian cek,aja di video di channel YouTube aku juga,dan itu Ya lumayan bermanfaat juga buat,kalian yang masih penasaran gimana sih,link biar Story kita ada linknya gitu,bisa di swipe up sekalipun aja itu oke,mungkin segitu aja video kali ini t

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of tiktok link

Continue the next seventh section about tiktok link

COMO COLOCAR LINK NA BIO DO TIKTOK EM 2022 (Nova Atualização)

COMO COLOCAR LINK NA BIO DO TIKTOK EM 2022 (Nova Atualização)

o recentemente fiz uma atualização que,muitas pessoas nem sabe o que aconteceu,eu não vi nenhum lugar que ser publicado,isso eu não gostei a tenho certeza que,você também não vai gostar dela ao ver,esse vídeo completo mas eu já consegui,meio que burlar essa atualização do Tik,Tok fez e nesse vídeo eu vou te mostrar,como que você vai colocar o seu link ali,seja você que vende no Tik Tok como,criado ou que só quer colocar o link ali,para direcionar as pessoas do seu perfil,para algum lugar então vou te mostrar,Por que você não está conseguindo,colocar o link do seu perfil e como,conseguir fechou Bora para o vídeo olha,Beleza meu nome e Como disse no começo,detox fez uma atualização que com,certeza vai atrapalhar o acidente gente,faz um foi nada Surpresa porque já era,um pouco óbvio que ele poderia fazer,isso eu vou te explicar agora então bora,computador que eu vou te explicar,atualização E como você vai colocar o,seu link no perfil agora em 2022 lá né,Então pessoal já tô aqui do PDF como,colocar o link na bio em 2022 e a nova,atualização o que essa nova atualização,que eu tava falando o quê que toca esses,dias atrás acho que faz duas semanas,agora em Janeiro fez uma atualização que,você é ao criar uma conta nova não poder,como colocar link mesmo em perfil,corporativo e mesmo em perfil pessoal,você não consegue mais colocar o link,ele navios e não tem mais opção de site,sabe quando apareceu o site ali no,editar perfil que não fica mais,disponível essa opção é praticamente,igual lá no cal aí se você já conhece lá,não tem como colocar link no perfil faz,o dia que toque fazendo isso ele deixou,para as outras contas antigas antes,dessa atualização é que já tinham mais,de mil seguidores ou era um conta,corporativa que podiam colocar o site,ali no perfil tipo toque deixou esses,perfis com a opção de poder colocar o,link porque o toque com eles para,restringir a quantidade de pessoas que,colocam o link navio não ser todo mundo,Dori fez a sua atualização para os novos,usuários que não poder ir só ficar,aqueles usuários antes dessa atualização,conseguirem colocar o link aí você falar,Henrique não é porque o Tik Tok resolveu,fazer isso porque o objetivo de toque,que é o que você Mantenha o máximo,possível máximo de tempo ali na rede,social que você realmente fica o máximo,possível ele assistiu nos vídeos que não,saia para nenhum lugar e cor e esses,links assim quando o perfil querendo ou,não você vai tá levando a pessoa para,outro lugar não vai ficar mais de Tokyo,de Thor que não vai gostar de aí eu eu,tenho um perfil lá que eu vendo um,produto e coloca o link ali no meu,perfil do escritório como exemplo eu,tenho o perfil lá no Tik Tok eu coloco,lá um link de um vídeo no YouTube Você,acha que toca vai gostar que você clica,lá no link e vai para o YouTube sério,Tik Tok Então esse é um dos motivos que,ele ressurgiu né agora com essa,atualização Aqui as pessoas que vão,conseguir colocar o link Abril ele pode,mudar isso mais para frente pode mas no,momento todas as novas contas a partir,dessa atualização não consegue mais,colocar o site né Eu não vi nenhuma nota,assim do território explicando sobre eu,tô procurando todos os dias mas eu não,achei ele se você achou você me fala,aqui embaixo aí você fala assim Henrique,agora que eu tenho essa conta minha eu,já mudei para corporativa não apareceu,um negócio de link eu acho que minha,conta então ela não vai ter mais essa,opção se você tá certo Por enquanto eu,não você não vai colocar conseguir,colocar o link aqui na vida no Tik Tok,mas eu vou te mostrar formas e você,conseguir levar essas e esse link que,você quer então continua assistindo esse,vídeo para você pegar essa estratégia aí,outra coisa que eu esqueci de falar no,começo do vídeo se inscreve no canal,para ver mais vídeos como esse Teresa e,deixa o like aqui pro YouTube recomendar,esse vídeo para bastante gente mais,gente saber essa atualização e não tem,ninguém sabendo eu acho que já vi duas,pessoas me perguntando aqui nos,comentários dos vídeos porque não tava,conseguindo colocar o link na Bill foi a,respeito dessa atualização beleza e aqui,como resolver nós separei duas coisas,perfis antigos coloquei aqui perfis,antigos e perfis novos perfis antigos,mesmo Tik Tok deixando você colocar o,link lá no perfil mesmo você tem na sua,opção colocar algumas atualizações,também para você não poder colocar,alguns tipos de Lins para quem vende,Como afiliado que você colocar ali um,link de afiliado esses dias eu tenho o,perfil lá que eu vendo o produto como,afiliado de emagrecimento eu fui pegar o,link de afiliado coloquei ali direto no,perfil O Tic Toc não tava deixando o,aparecendo essa foto aqui ó ficou,parecendo isso aqui eu coloco não,deixava colocar esse tipo de link e eu,vou também dar soluções para vocês estão,postando e se você tem um perfil antigo,antes dessa atualização consegue colocar,o link ali em cada nesse problema que eu,mostrei você vai ter que comprar um,domínio né e colocar esse no domínio,porque eu coloquei no

Congratulation! You bave finally finished reading tiktok link and believe you bave enougb understending tiktok link

Come on and read the rest of the article!

I am a social media influencer.I learn from Tikstar and learning How to make to become an influencer. Tikstar really helped me a lot, I also subscribe to Tikstar's service, I hope more people can like Tikstar! — LoFi Alpaca

Join Tikstar to find the social media account

To make it happen in 2 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Influencer
2M+
Trusted by customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial