TESTING APPS THAT RIPPED OFF TIKTOK!

so I came up with this video idea and,I'm super excited because I think it's a,but I'm basically going to be testing,fake tik-tok apps like knockoffs of,tick tock and the apps I got are like,really interesting so it's like six of,them so basically we're just gonna be,testing out these apps and like giving,them a rating this lighting is weird,sorry if the quality of my videos is,like not good because um I have to film,what my iPad on my phone because my,camera is just issues also my laptop is,like storage is full I have like one app,and I have under 100 photos and videos,and I have zero documents um excuse me,sis you should not be full you should be,hungry first app we're gonna start with,this fun and mate fun them it fun to,mate funny mate I don't know how you say,it,hey let's create an account I used to,actually have it an account on here,interesting I'm just gonna enter a,random username and a random email,and a random password that we don't need,this app basically starts off like other,social medias it's basically got the,same screens as other social media pages,especially takes out it's just like,every other social media app you can,link your Instagram snapchat YouTube bio,which they called it biography which is,kind of weird profile picture cover,photo what we are gonna do is test out,the videos so I'm gonna silence it so I,don't get copyrighted oh they also have,has tags on here,this is sound from tick-tock so we're,just gonna record something real quick,bad angle bad lighting,I dropped it that was kind of really bad,so um yeah let's go to the editing stage,let's do that,book seems interesting now let's put,some effects on it,that looks nice um filters that's an,ugly filter we're not doing that I look,bad in all of these no their filters are,so ugly I'm not trying to be mean and,like they make you pay for half the,stuff which tick-tock doesn't do that,which tick-tock is queen like there's no,question,oh so you can put color great nice so,this is our video,so I would give this a solid five out of,ten because you have to pay for a full,version and it's how do I say this,nicely it's not that great like it's not,great wait is there another place where,you can like draw on effects because you,used to be able to do that no you can't,do that anymore five out of ten so the,next app we're gonna test out has a,stupid name not to be mean or anything,called lucky let's just jump right into,this one,oh okay Beauty enhancement filter I look,cartoony,oh my god let's try some of these,filters oh they put where I left off,shimmer I look so white,okay well that could be over to you and,oh this is set up a lot like ticks oh my,god what but um this looks interesting I,do like when they have touched things I,do love these effects I'm not gonna lie,like I wish tick tock had these oh my,god that's great oh that just says,friends forever which is okay we got our,glitch effect we have trembling illusion,these are all from tick tock oh my god,you can literally get these all on tick,tock that's super slow-motion okay we're,gonna take it all the way down filter we,can just fresh like that,these apps are kind of weird I'm not,gonna lie they're kind of weird so yeah,and then you can public this looks so,much like tech sock I'm sorry this is,just a straight copy out of tick-tock,like at least fun of me it was different,a little bit well like this give this a,6 out of 10 because I liked it better,slightly than the last one,but it's still a copycat next up we have,zoomerang kind of sounds like boomerang,from Instagram oh and this doesn't even,make you make an account I don't need,this tutorial oh my god I just said I,don't need it tutorial,I just happened we have to follow them,on Instagram to unlock things I'm sorry,but tick-tock would never do that to me,and glowing also I still load every 10,seconds like what is this oh look you,only get like three filters for free,hmm there's a shock okay let's just say,this is done and they don't even offer,that many speeds,this gets a 2 out of 10 I'm sorry it's,the next app is called tick famous I,think this is one where you just get,like likes you are famous I wish this is,scary I feel like they're gonna hack me,oh here's an ad for likey in my opinion,it looks better before oh oh my god no,there's too many ads for this this also,gets a 2 out of 10 we're deleting this,we're deleting this right now to edit,then next we actually have one of the,most original apps on the planet and I'd,have no idea why it's in this video tick,pop that's too close they should get,sued for that no even their logos like,the same color you know what Kenna has,an account that she doesn't like so,we're gonna hack that one cuz she says,she doesn't care about it at all,yeah,I'm scared oh so basically you're buying,your own lengths zero out of ten please,don't buy your own likes it's it's so,sad like just don't yes please please,don't buy your own likes if you just,keep working hard then you will get,likes trust me the las

The above is a brief introduction to apps like tiktok

Let's move on to the first section of apps like tiktok

Uy Tín | Like TikTok Kiếm Tiền Online Uy Tín 2 Năm Tuổi 2020 | App GoLike | Không Nạp Tiền | Dvlog

Uy Tín | Like TikTok Kiếm Tiền Online Uy Tín 2 Năm Tuổi 2020 | App GoLike | Không Nạp Tiền | Dvlog

Hi xin chào thì mình đã có ba cái video,để nói về những cáp lừa đảo khi mà các,bạn tham gia làm nhiệm vụ kiếm tiền,online sau ba cái video đó thì thứ mà,mình nhận được đó là gạch đã rất là,nhiều nhưng một Ngoài ra mình cũng rất,vui khi đã giúp được cho những cái bạn,tránh xa khỏi những cáp lừa đảo kiếm,tiền đó các bạn nhận được và những cái,app đó lừa đảo các bạn như thế nào các,bạn phải tránh xa và mình rất là vui vì,điều đó Như tiêu đề của video ngày hôm,nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái app,chỉnh thi Online Thật Thật một trăm phần,trăm luôn và mình sẽ không có nói suông,như những cái ông thầy dạy cái gì Online,khác mình sẽ tặng thẳng 100k tiền mặt,cho bạn nào phát hiện ra cái app này là,các lừa đảo Nói thế cho nó vuông luôn ok,nhá Rồi trước khi bắt đầu thì đây là một,cái app kiếm tiền online Thật vậy nên,mình không khuyến khích các bạn bỏ ăn bỏ,ngủ Bỏ học võ công việc để mà,khi làm nhiệm vụ cho những cái này nha,các bạn hãy tham gia là nhiệm vụ cho các,này vào cái khoảng thời gian rảnh của,các bạn các bạn thật sự rảnh thì các bạn,hãy tham gia kiếm thêm một chút thu nhập,còn hãy ưu tiên cho những công việc như,là học hành đi làm gì đó chỉ tham gia,những cái này trong lúc rảnh thôi link,download Cái app này mình sẽ để ở dưới,phần Mô tả và hãy nhớ ra ngoài trong quá,trình mình giới thiệu cả áp dành cho các,bạn mình sẽ phân tích vì sao mình lại,khẳng định đây là một cái app kiếm tiền,online Thật vậy nên đừng có thua video,nhá thì Cái app này có tên là goldlife,Linh thì mình để dưới phần mô tả nha các,bạn có thể tải từ CH Play về cũng được,rồi Ok mình đã tải ứng dụng Line này về,rồi và mình đã kiểm tra nhá mình đã kiểm,tra ở đây quyền này nó không truy cập,vào lịch sử cuộc gọi của bạn nó không,truy cập vào danh bạ của bạn nó không,truy cập vào SMS của các bạn Vậy lên,ngọn cái thông tin của các bạn được bảo,mật nhá á,ở đây lập quyền ở trong cái điện thoại,Xiaomi của mình thì các thông minh tinh,của bạn trên điện thoại thì được bảo mật,phải nên các này mình mới dám khẳng định,là một cái app chỉnh thiệu hoa một trăm,phần trăm,Tik Tok đầu tiên thì các bạn cũng sẽ,phải đăng ký và đăng nhập như bình,thường thôi Mình thoát ra nhá Suốt này,lấy Các bạn bấm đăng ký họ tên tên đăng,nhập mật khẩu Nhập lại mật khẩu và mã,giới thiệu mày thì các bạn có thể nhập,bạn một mình ở đây rồi Mình đã có đăng,ký rồi vậy đây mình sẽ đăng nhập luôn,nhé,Ừ Ok đã đăng nhập thành công thì ở đây,cái điều đặc biệt của Cái app này là nó,không bắt các bạn nạp tiền Các bạn có,muốn nạp tiền cũng không nạp được các,bạn hãy xem đây không có chỗ nào thì các,bạn nạp tiền hết nó chỉ cho phép các bạn,rút tiền ra thôi chứ không cần các bạn,phải nạp vào vậy nên mình mới dám khẳng,định đây là một khác uy tín ha rồi để,thêm tài khoản thì đây ở kiếm tiền các,phần kiếm tiền các bạn có thể thêm nhiều,tài khoản thêm nhiều tài khoản một lần,cũng được có thể là năm 50 cái tài khoản,Star 50 cái tài khoản Facebook không,giới hạn ta trạng thêm nhiều sẽ các bạn,sẽ càng kiếm được nhiều tiền thì mình đã,thêm một cái tài khoản tiết tố của đây,rồi mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn,cách để thêm hiệu quả nhá Nó Hơi rắc rối,một chút quản lý tài khoản này Tik Tok,này ta bấm thêm tài khoản theo đây nó sẽ,có hướng dẫn các bạn có thể kích video,để xem hoặc là mình sẽ nó nhân là các,bạn hiểu như thế này các bạn copy cái mà,ở đây lại nha Rồi xong rồi Các bạn bấm,vào các phần bình luận này,ừ ừ,ở Kobe thành công nè Bấm vào cái phần,bình luận ngay nó sẽ mở các tiếp theo,Các bạn thấy cái này bạn có một cái phần,không nên các bạn dán cái cái cái vừa,nãy lại ha các bạn dán cái mãi một loại,đó mà bấm xoay gửi đi rồi các bạn quay,trở lại cái app trước các bạn Nhập id id,Tik Tok là cái tên Tik Tok khoảng ấy các,bạn mà còn tô này Đây là cái tên này cái,tên là lúc đầu tiên này nè đó ha cái tên,này á đó thì các bạn bấm vào đi block,Ừ Rồi nó bảo bấm xác nhận nó xong là nó,sẽ xác nhận cho các bạn vì mình đã thêm,các tài khoản này vào rồi cho nên mình,không bấm xác nhận được nữa đấy tài,khoản đã được thêm rồi cho nên là mình,không có thể thêm được nữa ha Không gọi,là nhiệm vụ thì thế nào là những bộ thì,các bạn bấm vào đây các bạn những gót,ngay nhá còn ở đây nó sẽ có cái mục như,này này Các bạn bấm vào phần Tik Tok,bây giờ nếu mà nó hiện ra cái một cái,video của người ta như thế này nhá thì,các bạn bấm like các bạn cũng đăng ký,rồi các bạn quay lại ha quay lại xong,bọn bóng và hoàn thành thành công cái,này phải làm thật nhá Không làm ảo được,đâu nó không cần các bạn chụp màn hình,có cần các bạn làm thập hơn rồi Như vậy,là xong thôi mình đã tại Cái app này vào,buổi chiều rồi cách đây 2 giờ trước này,A và cứ thế là nhiệm vụ là các bạn sẽ,nhận được tiền thôi và tất nhiên rồi Đây,là một cá kiếm tiền Thật một trăm phần,trăm thì mình mới tải cho nên được là,mình sẽ chưa Có rút được tiền thì bạn,nào rút được tiền rồi hai bạn nào trong,quá trình chơi Cái app này có vấn đề gì,xảy ra thì hãy comment cho mình biết ở,dưới phần mô tả nha Ok mà giới thiệu bạn,bè thì ở đây đúng không các bạn copy cái,dép

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of apps like tiktok

Continue the next second section about apps like tiktok

HOW TO GET 1,000 TIKTOK FOLLOWERS IN 5 MINUTES 2021 (New Method!)

HOW TO GET 1,000 TIKTOK FOLLOWERS IN 5 MINUTES 2021 (New Method!)

first of all i want to show you some,proof of my new tuk-tuk account you can,share this is my new tiktok account and,i gain almost more than 85 000 follower,in just two months,and if i check the notification you can,share i get more than 100 followers,every minute so if you also want to,increase your tiktok followers like me,then watch this video till the end,because in this video i will tell you,one of the best application from where,you can easily increase your thousand of,followers but listen you don't have to,do any kinds of work you can easily,increase your follower just putting your,username then you can easily get 500 to,2500 follower in just one click so watch,this video for full tutorial so first of,all we should have to know about this,application name and how to download it,and how to use it so first of all you,should have to download this application,for download this application simply you,have to open your play store or app,store,after open it simply click on search and,write free followers for tick tock,after searching free followers for tick,tock you can see there are lots of,application but you should have to know,about the best application from you can,easily increase your tick tock followers,so simply you have to scroll a little,bit after scrolling you can share there,is an application of free followers for,tick tock which download is more than 10,000 and its rating is also more than 4.2,out of 5. so you can easily think that,this application is morally based and,higher rating so simply click on install,after click on install,simply you should have to wait at least,30 second or one minute after download,this application simply you have to back,on home screen and open the application,after open the application simply you,can see here there is an option of,username of the profile you want to,promote so first of all you should have,to write your real trip talk username,like i can write here growify after put,your username there is two option first,is username and second is use this,profile so simply you have to click on,use this profile after click on this you,can see here there are lots of option,like coin tag and one is setting so,first of all we should have to know,about this all things and what are the,uses of it so first of all let's talk,about settings so first of all you,should have to click on setting and when,you click on setting you can see there,are two options first is used and other,username second is privacy and policy,and third is our application so first of,all you should have to click on using,other username after click on it you can,see,there are two options first is confirm,and second is try this username,so first of all you should have to put,your real institute username so simply i,can put my username like you can see,here,i put growify then simply you should,have to click on confirm,after click on confirm you can see,we have only zero coin so first of all,you should have to increase more coin,simple more coin is equal to more,followers for increasing application,when there are three way to increase,more coin you can say that there are,lots of account and if you follow one,then you get 50 coin simply you should,click on the username after click on it,you will get 50 coins free like this if,you click on 50 times then you can,easily get 2 500 coin now let's talk,about this second way from here you can,easily increase your more coin so simply,you have to click on tag and when you,click on that you can see here,there are two option first is rating the,application and second is was there,suppose if you watch or add for 15,second or 30 second then you can easily,get 250 coins but,if you rate this application then you,can easily get more than 500 coin so,simply you can wash two or three then,you can easily increase your 500 to 1000,coin if you rate this application then,you can easily get 500 plus coin now,let's talk about how can we increase our,tick tock forwards and how can we set,order for tick tock followers so first,of all you should have to complete at,least 2500 coins after completing 2500,coins you can see there is an option of,promote profile after click or click on,promote profile you can see there is an,option of one day three day and one,month and three months,and you can say if you want to promote,your id for one day then you should have,to complete at least,2 500 coin if you want to promote your,tick tock id for 3 month then you should,have to complete at least 75 000 coin so,we have only 2,750 coins so i have to click on first,option and that is one day and when you,click on it you can see there is an,option of your promotion is now,available for one day now my profile,will be so in for you please for one day,from where you can easily get lots of,real title follower so you can also try,this application and then you can see,some changes and your follower will also,increase dividers so please try this,application you will also increase your,ticked up followers so

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of apps like tiktok

Continue the next third section about apps like tiktok

8 of the Best TikTok Alternatives to Try Out Now

8 of the Best TikTok Alternatives to Try Out Now

in 2020 donald trump released a tick,tock of himself doing the floss dance,he was so angry when he found out that,it was so 2018,that he decided to try and ban tiktok in,a jealous rage,now he claims it's something to do with,china but we know the real reason,so what if tick tock did vanish and you,lost your following hidden building,still wanted a tick tock let's check out,some other apps that might appeal to you,right now,and so weird clash comes from former,vine creator brendan,mcnerney and digital marketing veteran,professor pj lindrover,got a professor making this clash allows,users to create and share 21-second,looping videos in an environment,where popular content is surfaced on for,a kind of four-us,page called now serving now this is kind,of,more akin to vine than tick tock but,clash places a strong emphasis,on an inclusive community and creators,now it doesn't offer,a library of songs and sounds audio is,supplied solely by the creators,now this has actually only been released,a few weeks ago but clash has seen,explosive user growth,approaching a quarter of a million users,rocketing to as high as number 18 over,on the app store,and it trended number two on twitter,when trump,announced an imminent tick-tock ban,clash's mission,is to try and help creators succeed and,sustain a living creating content,full-time,built for creators who prioritize,authenticity creativity and community,flash already pays creators and is,planning to release a system called,drops,which allows fans to support and reward,the videos and creators,in pre-fixed micro amounts clash is,currently available on ios,in the us and canada and is planning to,expand selected markets in europe as,soon as september with an,android version coming shortly,thereafter i mean,this actually sounds amazing if you're,american and you,own an iphone you're in luck number two,trilla,don't worry i'm not going to sing,michael jackson's song trilla,is on ios and android and it seems to be,the app that celebrities gravitate,towards to record and their their videos,you just record your video and the app,basically does everything else for you,with triller's video editing tools you,can cut and trim videos add filters,or a snapchat draw over the videos to,step up the creativity,while you can collaborate with friends,twilio isn't a social media platform you,can use it to edit your videos,and share the videos to your social,media platforms like facebook or,instagram or twitter,so it's like tik tok but without the,viral bit number three a dubsmash,actually heard of this one it lost a,little bit of its appeal when musically,landed but it's still rocking over 100,million downloads,dubsmash focuses on fun and engaging lip,syncing videos like,tik tok dub smash has a large sound,library that includes tv and movie,quotes,you can also add stickers and text to,your videos to make,even better and even more engaging video,content,the app shows videos and categories,similar to snapchat and tick tock with a,news feed section where you follow,channels you're interested in,and a friends section if you want to,watch videos from the people you follow,in addition to letting you post videos,to your dubsmash feed,you can easily save videos to your,camera roll or share them on other,social media networks number four bite,if,you really miss vine you're gonna love,buy,it was built by the creative vine and,lets users edit and share short looping,videos you can also edit the videos you,capture,off of the app or use bytes camera to,shoot six second videos,bite gives you a content feed where you,can follow people and it's,kind of similar like tick top number,five,funny mate funnymate is incredibly,versatile you can create video loops and,easily add slow motion effects combine,multiple videos into a compilation,and a lot more like tick-tock the app,has a huge library of music and sounds,so you can create fun lip-syncing videos,there are more than 20 video effects at,your disposal and you can add text or,stickers to your videos pretty quickly,with funimate you can also collaborate,with friends by picking a song,and merging the videos into a single,clip it's not quite tick-tock duet or,react functionality,but it's still pretty fun this is a,great alternative but if you want access,to advanced features,you're going to need to pay them money,low motive low motive offers much of the,same functionalities tick tock letting,you trim videos edit an app add slow,motion,and more it also comes with a large,music and effects library stickers emoji,and,beauty features you can collaborate with,friends on the app,to create videos too low motive has,birthday and new year features,that help boost your profile during,these occasions to increase your,presence on the app number seven,cheese cheese cheese is a popular,platform for vlogging,fashion and comedy and you can earn,rewards when your videos get like shares,and comments,or even by watching videos and leaving,comments for other creators,the video editing

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of apps like tiktok

Continue the next fourth section about apps like tiktok

How To Create an App Like TikTok & How Much Does It Cost? 🎪

How To Create an App Like TikTok & How Much Does It Cost? 🎪

Hello guys, Do you want to make an app like TikTok? ,Or do you have an idea for a specific  audience - like lawyers, coaches, builders,  ,psychologists, teachers, or whoever, and wonder… How much does it cost to make an app like TikTok?,If you’ve never done anything  like this before - keep watching!  ,Because I’ll explain the methodology, and  how to make an app like TikTok step by step.  ,I’ll also reveal the pricing model. You’ll learn  why TikTok clones may cost $500,000, $250,000,  ,or $120,000, and what’s the difference -- so you  can avoid making a deadly mistake in your startup.,My name is Dennis Babych, and I’m the founder and  ,CEO of DB2 Limited. We are software  consultancy and development experts.,There are three key elements  to TikTok’s business model.  ,You have the viewer app for people to  watch content, content creators app,  ,and the admin zone to manage registrations,  disputes, payments and other things.,Inside the viewers' app, you have functions like a  content recommendations algorithm, infinity load,  ,social features like profiles, comments, likes,  chat, and so on. I’ve added these to the table,  ,so you get an idea of the approximate  hours your software engineers would need.,The content creator section is a completely  different animal and has a lot of unique  ,functions like video editing, media library,  content distribution algorithms, and so on.,Taking a look at the admin zone. You need proper  control and management tools within the app.  ,Functions like an dashboard, user management,  ,content moderation, dispute  handling, and financial management.,My team and I know exactly what’s  needed to make an app like TikTok.  ,And we see many people forgetting to include  time for quality assurance, bug fixing,  ,product management, maintenance, and risks.,So I wanted to share the actual  development hours, rates, and final prices.,Ok, how can you reduce your  development expenditures?,Let’s say you have an investor and a contract  requiring an in-house development team.  ,The costs are likely in line with the  US and EU figures, but here’s the thing.  ,You could save up to 60% of your development  expenditures creating your software in Ukraine.,Many startups are getting incredible value  by doing this, GitLab, Grammarly, Reface,  ,Jooble, and more are all developed in Ukraine  by Ukrainian developers. It just makes sense.,Minimum viable product,How TikTok looks right now is the result of over  500 people building and improving it since 2012.  ,Replicating their unique matching algorithm  could take a year and a $500,000 investment.,But as you can see, their app was done in  stages. Each stage released new functionality  ,and improvements while the TikTok project grew  from a basic MVP to the app we know today.,This is why you must launch a rock-solid MVP.  Done right, you can test your idea, get your  ,first users, and collect meaningful data and  feedback. While spending just $120,000 - $250,000.  ,Afterward, you can chase your series A funding  round, to take your project to the next level.,Ok, so what’s needed to build your MVP?,There are 10 steps to follow  in your development process.,It all starts with a Lean  Canvas business plan. Why?,Because for any startup to find success, they  must find a way to improve the life of their  ,target audience and fulfill their market needs  better than any other alternative in the market.,Even TikTok itself started against giants  like Snapchat, Instagram Stories, and YouTube. ,That’s why it was so important to answer  these fundamental questions from day one:,Why would a specific blogger with  a YouTube channel also start a  ,TikTok channel? What would motivate this  action, and what benefits would they get? ,Why would a specific viewer watch TikTok instead  of YouTube or Instagram? What would draw them to  ,this channel, over those already in the market? With the Lean Canvas, you can identify  ,user groups, their pains, and potential  solutions. Identifying your early adopters  ,and the unique value you bring to beat your  competitors and disrupt the market. The  ,Lean Canvas also helps clarify your unfair  advantages, and how to monetize your idea.,And if you like what you’re hearing so far,  click the like button below and subscribe.,Next, we have the Value Proposition.,Your value proposition is the core of your  business, an answer to a simple question.  ,For TikTok, it’s why users should spend their  time on TikTok instead of Instagram or YouTube.  ,Creating a value proposition table helps  you to find the right product-market fit.,TikTok gives value for:,Bloggers:,Offering a new platform with a unique  recommendation algorithm so content  ,creators could appear in top trends  regardless of their audience size.,Low barriers to entry (no need for $2,000  ,cameras, $500 lighting, video scripts, or  a time-consuming video editing process) ,New content can be created fast,  at home using just your phone. ,There’s equal opportunity for

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of apps like tiktok

Continue the next fifth section about apps like tiktok

Reviewing The TOP TikTok Growth Apps (BEST vs WORST)

Reviewing The TOP TikTok Growth Apps (BEST vs WORST)

hey welcome back fellow creators today's,video is going to be highly entertaining,and informative it's one that i've been,looking forward to filming for quite,some time now,because we're going to be reviewing the,alleged top tick-tock growth apps that,are supposed to help you,shortcut that process to a 1 million,followers and beyond do they live up to,that expectation,well that's what we're gonna find out in,today's video now we're gonna be,reviewing all the popular tik tok growth,services and websites in a separate,video but due to my,email inbox being at near flood level,status from all the requests from you,asking me to review,the apps we'll be taking a closer look,at in today's video i decided to,purchase the pro plans on all of them,test them out and see what benefits of,any they actually provide,in helping you build your account so,first consider liking this video down,below to help,offset the cost of putting it together,and secondly i just want to give a quick,pre-face and say as many as you know,at least those that have been watching,this channel for quite some time i'm not,a huge fan of trying to hack,the tik tok growth process believe me as,someone who,lives and breathes tick tock there is,more than enough virality to go around,and,as will soon shockingly discover some of,these apps we're going to be reviewing,actually encourage you to artificially,manipulate your metrics and encourage,you,to get audiences who are uninvolved,following your profile which obviously,is something that i don't recommend and,neither does tick tock as we like to say,on this channel we're not just about,massive growth on tick tock but also,meaningful growth as well which,ultimately comes from you,understanding yourself as a creator as,an educator as an entertainer,and cycling through different video,structures to see what vibes with your,audience and sure even,doubling down on tactics like,implementing a customized hashtag or,timing your live streams to when you,upload a video or using,the features tiktok provides like the,reply to comments feature and the q a,feature it's a combination of all these,things,that makes a high level creator and,there's really no way to shortcut that,or any other way around it so,with that little preamble out of the way,let's begin the video and let's talk,tick-tock,all right so the first app we're going,to be reviewing in today's video is an,app that's known as,tick tracker now tick tracker you're,going to notice a lot of play on words,with the phrases tick,and talk when it comes to these app,names this was suggested to me in our,let's talk tik tok facebook group and,i've used it for a few weeks and i want,to give you my thoughts now i do want to,mention,if any of these apps and the ones we're,going to be covering today don't but if,any of these apps ask you for your,credentials your username and password,for ticktalk,be very very cautious about entering,that information a lot of these and some,of them,do exist out there we've seen,screenshots from different members of,our private communities,uh some of them actually are legitimate,fishing pages and we've covered this in,our tick tock scam video but they're,harvesting your credentials and they'll,completely rip off your account so,please be very very cautious when,signing up for any of these apps but,we're gonna go ahead and enter our,username and there's a couple different,uh interesting features on this app in,particular and this is one thing we've,got an,ad right now this is one thing that,you're really gonna have to be,aware of is that seemingly you can't go,for 10 seconds on this app without,getting an ad directly interface,seemingly there's no ability to upgrade,to get rid of ads and if you take a look,at the reviews for tick tracker on the,app store,basically one out of every three reviews,complains about the,excessive use of ads and uh honestly,tick tracker there's got to be a better,way to monetize,without shotgun blasting ads every 10,seconds,of facebook but let's take a look at one,of their flagship features and that's,the image analyzer which,allows you to upload an image and its,recommendation engine,on tick tracker will actually suggest,hashtags based on that image so let's,give this a try all right let's go ahead,and upload an image here i'm going to,choose this,uh sketch of iron man that someone sent,me recently we'll let it upload,and we can already see right here it's,giving us a whole list of different,hashtags that are related to this,particular image we've got things like,iron man art painting fictional,characters superhero,a painting art artist of instagram,obviously this is this is tick tock but,it's picking up on those superhero,keywords,so this is obviously a great prompt if,you're short for ideas and you just kind,of want some,user-generated suggestions based on an,image or maybe the first frame of a,video for example,now unfortunately that really is the,only highlight of this app their search,index for hashtags is

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of apps like tiktok

Continue the next sixth section about apps like tiktok

Top 5 Apps Like TikTok 2020 l Best Alternatives

Top 5 Apps Like TikTok 2020 l Best Alternatives

hey guys welcome to the channel it's Phab Here bringing you a brand new video and,um in today's video we're looking at five apps that has the potential,to replace tick tok right now as you all know that it's facing a lot of,issues in india and currently us if you're new to the channel hit the like,button your subscribe button and let's get started,so the first app we are looking at today is triller Triller is one of the best,apps that you can use to replace tik tok right now,so just like um TikTok its a social video platform that allows you to,create amazing content creative videos,using triller you can create professional looking videos and you can share them,with your fans in seconds it has all the features you expect from,a worthy TikTok um alternative it also creates amazing music videos,participating in trending challenges use filters emojis and drawing and also,collaborate with friends and many more activities to be done with,triller but the platform is actually very popular among celebrities um,including Justin Bieber Kevin Hart and many more celebrities so,definitely you have a ton of exposure over there on the app so triller also lets,you access trending tracks just like talk so you won't have to hunt,for music to use in your videos or you can get them directly from,the app so um overall triller seems to have um seems to be a,great alternative for TikTok and you should definitely,check it out so the second app we're looking at today is Dubsmash,and it has over 100 million downloads on the google play store so everytime i've,tried to um use dubsmash I have noticed,it has like impressive um features it has a very huge library,of trending songs as well as music that makes the,the app stand out so just in case you are not pleased with TikTok,uh collections of soundtracks dubsmash could actually be,the right one for you so um the company keeps adding,sounds every day keeps adding new im new exciting music for you to try out so,definitely, you will not run out of tracks to use,for your videos so um those match may not boost over,many effects on filters like tiktok but eventually count on,um dubsmash to beautify your clips with nice selection of effect and,professionally designed filters so as for the interface it looks um a,touch better and snappier than that of tiktok but it also integrated,with several social networking apps like snapchat,instagram and whatsapp so it lets you share,your videos with your friends and your loved ones easily but definitely you,should check out um dubsmash on the google play store and you can check it,out for the iphone user you can also get it on the app store so you can,definitely check out the app it's a pretty nice app,the third app we are looking at today is mustar so when it comes to creating,sensational music videos and um indulging in lip sync music battles a,mustar can't go wrong if there's a head-to-head battle between,tiktok and mustar in terms of song collection,uh mustar will take the the win hands down so i would definitely recommend,you to give this video editor a chance you know it's um it has a luxury of huge,it has a database of song it has a big database of songs for you to choose from,but the company keeps adding new songs on the platform on a daily,basis as for the video effect i think mustar is on par with tiktok,unlike the other, we are going to talk about today which is byte,and you notice that mustar has a very intuitive ui,that makes exploring videos and um you know creating content,a bit simple smooth and very interesting,to use overall it's a pretty cool substitute for tik,tok and i bet you would definitely love to use this app so you can always,check it out on the google play store and also on the app store for the iphone,users so the fourth app we're looking at today,is lomotif when it comes to creating amazing videos um music videos,or making attention grabbing slideshows that can get you a,lot of traction on your social networking sites , the app is quite,good in most aspects but it is the video editing department,of lomotif that makes the other rivals weaker,when it comes to being an alternative to tiktok you can use,the app to crop trim and even duplicate clips with ease,when it comes to the music collection it has a lot of,music top chatting music and it also adds new songs,every day so that you have a wide range of,nice songs to make great music videos so beyond music it also has an,animated stickers it has a solid collection of filters an effect that,definitely you would have a variety of,filters and effects to choose from uh you would your arsenal would never,i shouldn't say never but you have a variety of filters and then,effects to choose from so this app is also available on the google play store,and for the iphone users you can get on the app store,so for the final app which is a byte if you don't know,it's a new app in the market and it has everything covered to take away the,crown TikTok for those of,you unfamiliar with byte was c

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of apps like tiktok

Continue the next seventh section about apps like tiktok

7 Best TikTok Alternatives - Best Apps!!

7 Best TikTok Alternatives - Best Apps!!

hello everyone this is a note from,gadget cake,tick-tock is banned in India after,regional court order and today in this,video we will show you seven tick tock,alternatives which offers same and even,better features than tick-tock so let's,start,tik-tok has faced lot of issues in past,few weeks and there were lot of,controversies recently and that is,mainly because of its content even,though I haven't used stick talk at all,but I personally feel that because of,some the talented creators are now,facing all these issues and today we,will show you some of the best o´clock,alternatives which are available right,now some of the apps are already,trending in India and some are popular,in Europe and USA but they all have very,similar features so to start with the,first step we have in our list is the,cheese cheese is a funny video and dance,app which allows you to shoot a,17-second video once you post a video,you can get rewarded for views likes and,comments so the home page has the,popular and trending videos from the,users which they call themselves Jesus,navigation wise all these apps offer,similar navigation where you swipe up,and down to go through different videos,on the video page as well you have,similar option to see the video starts,in this app you can also search and see,the trending videos and other categories,overall it's very similar to tic toc and,in terms of creating videos you can,create videos using the videos from your,library or shoot one there is also an,option of dance-off in which the app,teaches you how to dance on a particular,song and talking about the songs you,will get almost all the latest and,popular Bollywood and English songs in,this app next we have in our list is the,wit status which state has not only,offers you tic toc like features but it,also allows you to post whatsapp status,right from the app the interface is also,similar and you have the popular video,status on the home screen you can use,these videos mainly for your Instagram,or whatsapp stories you can also see how,many times people have downloaded a,particular status and shared it on,whatsapp in terms of search option you,can see the trending and popular videos,which are categorized by hashtags in,this app you can create your own video,status or short video using the clip of,song which is standard in all these apps,apart from that you can create lyrical,videos and there is also an option of,musk which has different video creative,features overall this app offers tik-tok,like features but with additional,whatsapp status integration so if you,like this and do give it a try next we,have in our list is the dubsmash with,over 100 million downloads the smash is,the oldest app I person,no in this category the apples and the,top charts just after seven days of its,release back in 2014 the main feature of,this app is to create funny videos using,the dialogues and songs of popular,movies and TV shows the app smash is,really simple to use and you just have,to choose a code from a favorite movie,or TV show and then record a video which,they call it dub and as you might have,noticed that mainly this app is all,about lip-syncing I remember people,posting videos on Facebook few years,back and I found the concept new and,very creative next in the list is the,funny bait funny mate is also a video,maker with music and effect app which is,mainly used by Tech Talk users to give,amazing effects to their videos but to,be honest the app itself is a tick tock,alternative you have different sections,on the home screen such as featured let,and they also have their own tutorial,section about how to grade or some short,videos you can search for popular,hashtags and see the videos from top,users base the app calls them funny,matters the content you will see is,mostly from other countries but this app,has lot of good features especially the,effects you can use your own music or,the music which is available in the app,itself and then add these effects to,your videos overall funny mate is a good,tick-tock alternative which allows you,to create creative short videos next app,we have in our list is the like when it,comes to the perfect tick tock alternate,app then we think like has everything,covered,you have the popular videos here on the,home screen and the app also offers tick,tock like navigation and features and,when you're watching a video you can,also see what other videos are created,using the same background music or,dialogue like also offers lot of magic,effects which you can use in your short,videos apart from the effects the app,also has AI filters like Beauty mode and,the other fashionable and stylish,filters overall with good music,collections and features like is the,best active alternate according to us so,definitely give this app a try next on,our list is the trailer tiller is also,an entertainment platform built for,creators you can create your short,videos and share them with your friends,the app is not that popular in India but,we th

Congratulation! You bave finally finished reading apps like tiktok and believe you bave enougb understending apps like tiktok

Come on and read the rest of the article!

I am a social media influencer.I learn from Tikstar and learning How to make to become an influencer. Tikstar really helped me a lot, I also subscribe to Tikstar's service, I hope more people can like Tikstar! — LoFi Alpaca

Join Tikstar to find the social media account

To make it happen in 2 seconds.

Sign Up
App rating
4.9
Influencer
2M+
Trusted by customers
1000+
No complicated
No difficulty
Free trial